Vyhláška č. 189/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-189
Čiastka 63/1995
Platnosť od 13.09.1995 do20.07.1997
Účinnosť od 13.09.1995 do20.07.1997
Zrušený 197/1997 Z. z.
Znenie 13.09.1995

189

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. septembra 1995,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke sa mení takto:

V prílohe vyhlášky Zoznam položiek tovaru, na ktorý sa uplatňuje dovozná prirážka v stĺpci HS KÓD 8703 názov položky znie:

„8703

Osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované najmä na prepravu osôb (s výnimkou položiek čísla 8702) vrátane osobných dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov
okrem

8703 21 10 – S obsahom valcov najviac 1 000 cm3 – nové

8703 22 19 – S obsahom valcov väčším ako 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3 – ostatné

8703 31 10 – S obsahom valcov najviac 1 500 cm3 – nové“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.