Zákon č. 154/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-154
Čiastka 52/1995
Platnosť od 26.07.1995
Účinnosť od 01.09.1995
Aktuálne znenie 01.09.1995

154

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. júna 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) sa mení a dopĺňa takto:

1. V druhej časti sa za prvý oddiel vkladá nový druhý oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Druhý oddiel

Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom

§ 4a

Banské oprávnenie

(1) Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až g) a činnosť vykonávanú banským spôsobom uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného obvodným banským úradom (ďalej len „banské oprávnenie“).

(2) Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony a preukáže odbornú spôsobilosť vedúceho pracovníka na požadovanú činnosť3b) alebo ak tieto požiadavky spôsobilosti spĺňa pracovník, ktorého fyzická osoba ako zodpovedného zástupcu zamestnáva. Ak sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe, musí požiadavky spôsobilosti spĺňať ten, kto je štatutárnym orgánom alebo jeho zástupcom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b) znie:

3b) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.“.

(3) Banské oprávnenie možno vydať len fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo právnickej osobe, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

(4) Fyzická osoba v žiadosti o vydanie banského oprávnenia, prípadne o jeho zmenu uvedie

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje“); ak ustanoví svojho zástupcu, uvedie aj jeho osobné údaje,

b) obchodné meno a miesto podnikania,

c) činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,

d) identifikačné číslo, ak ho už má pridelené.

(5) Právnická osoba v žiadosti o vydanie banského oprávnenia, prípadne o jeho zmenu uvedie

a) obchodné meno,

b) sídlo,

c) činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,

d) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu štatutárneho orgánu a spôsob, akým bude za právnickú osobu konať,

e) osobné údaje zodpovedného vedúceho pracovníka,

f) identifikačné číslo, ak ho už má pridelené.

(6) K žiadosti podľa odsekov 4 a 5 sa pripojí osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho pracovníka, výpis z registra trestov fyzickej osoby a u právnickej osoby výpis z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

(7) Ak organizácia súčasne so žiadosťou o vydanie banského oprávnenia na činnosť podľa odseku 1 žiada aj o povolenie tejto činnosti (§ 10, 11 a 13) alebo o určenie dobývacieho priestoru3c), môže obvodný banský úrad rozhodnúť o obidvoch žiadostiach v jednom spoločnom konaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c) znie:

3c) § 27 banského zákona.“.

(8) V banskom oprávnení vydanom fyzickej osobe sa uvedú

a) osobné údaje,

b) obchodné meno a miesto podnikania,

c) činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,

d) osobné údaje zodpovedného vedúceho pracovníka, ak ním nie je sám podnikateľ, vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,

e) dátum vydania banského oprávnenia,

f) identifikačné číslo.

(9) V banskom oprávnení vydanom právnickej osobe sa uvedú

a) obchodné meno,

b) sídlo,

c) činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,

d) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu štatutárneho orgánu,

e) osobné údaje zodpovedného vedúceho pracovníka vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,

f) dátum vydania banského oprávnenia,

g) identifikačné číslo.

(10) Odpis banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad príslušnému daňovému úradu a príslušnému štatistickému orgánu.

(11) Odpis banského oprávnenia vydaného fyzickej osobe zašle obvodný banský úrad aj príslušnému orgánu Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, úradu práce, Fondu zamestnanosti a orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej starostlivosti.

(12) Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe obvodný banský úrad, ktorý vydal oprávnenie. Potrebné identifikačné čísla oznámi obvodnému banskému úradu príslušný štatistický orgán.

(13) Držiteľ banského oprávnenia je povinný obvodnému banskému úradu oznámiť všetky zmeny týkajúce sa údajov, na základe ktorých bolo banské oprávnenie vydané, a to do 15 dní od vzniku týchto zmien. Na základe tohto oznámenia obvodný banský úrad podľa závažnosti nových skutočností rozhodne o zmene alebo o zrušení banského oprávnenia; odpis rozhodnutia o zmene alebo zrušení banského oprávnenia zašle orgánom uvedeným v odsekoch 10 a 11.

§ 4b

Zánik banského oprávnenia

(1) Banské oprávnenie zaniká

a) smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané, ak vo výkone banského oprávnenia nepokračujú dedičia alebo ustanovený opatrovník,

b) zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,

c) rozhodnutím obvodného banského úradu.

(2) Ak do siedmich dní od smrti držiteľa banského oprávnenia, ktorý bol súčasne zodpovedným vedúcim pracovníkom, nebude určený nový zodpovedný vedúci pracovník pre vykonávanú činnosť, obvodný banský úrad túto činnosť pozastaví až do jeho určenia.

(3) Do 30 dní od ukončenia konania o dedičstve dedič banského oprávnenia alebo ustanovený opatrovník, ak chce pokračovať vo výkone činnosti uvedenej v banskom oprávnení, oznámi obvodnému banskému úradu, ktorý vydal banské oprávnenie poručiteľovi, údaje podľa § 4a ods. 4 písm. a). K oznámeniu pripojí právoplatný doklad o tom, že banské oprávnenie zdedil, a doklady podľa § 4a ods. 6.

(4) Obvodný banský úrad zruší banské oprávnenie, ak

a) držiteľ oprávnenia už nespĺňa podmienky podľa § 4a ods. 2,

b) držiteľ oprávnenia o to požiada.

(5) Obvodný banský úrad môže banské oprávnenie zrušiť, ak držiteľ oprávnenia

a) závažným spôsobom porušuje podmienky určené v banskom oprávnení alebo povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a predpisov uvedených v § 39 ods. 1,

b) nevykonával banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, na ktorú mu bolo vydané banské oprávnenie, v lehote dlhšej ako dva roky.

(6) Odpis rozhodnutia o zmene alebo o zrušení banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad orgánom uvedeným v § 4a ods. 10 a 11.

§ 4c

Banský register

(1) Obvodný banský úrad vedie banský register (ďalej len „register“), do ktorého zapisuje fyzické osoby a právnické osoby, ktorým vydal banské oprávnenie.

(2) Do registra sa zapisujú

a) u fyzickej osoby osobné údaje podnikateľa a obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania, ako aj osobné údaje týkajúce sa vedúceho pracovníka (§ 4a ods. 2), ak ním nie je sám podnikateľ,

b) u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo a meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu štatutárneho orgánu, ako aj osobné údaje zodpovedného vedúceho pracovníka,

c) činnosť, pre ktorú je banské oprávnenie vydané,

d) zmeny uvedených údajov,

e) dátum vydania a zániku banského oprávnenia.

(3) Do registra môže nahliadnuť každý.

(4) Súčasťou registra je aj zbierka listín obsahujúcich odpisy vydaných banských oprávnení. Obvodné banské úrady sa vzájomne informujú o vydaných banských oprávneniach vždy ku koncu kalendárneho roka.“.

Doterajší druhý, tretí a štvrtý oddiel sa označujú ako tretí, štvrtý a piaty oddiel.

2. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

3. V § 8 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „v ktorom môže určiť aj intervaly ich prehliadok a skúšok.“.

4. V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Oprávnenie pre fyzické osoby a právnické osoby na vypracúvanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

5. § 8 ods. 6 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) postup a podmienky na získavanie oprávnenia na vykonávanie činností podľa odseku 5.“.

6. V § 21 ods. 5 prvá veta znie:

„Pri pochybnostiach, či ide o výbušninu, výbušný predmet, pyrotechnický výrobok alebo pomôcku, alebo či ide o trhacie práce, rozhodne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.

7. V § 22 ods. 3 sa slová „o spôsobe zabezpečenia upovedomia príslušný útvar polície“ nahrádzajú slovami „spôsob zabezpečenia odsúhlasia s príslušným útvarom Policajného zboru“.

8. V § 23 ods. 1 sa slová „príslušného ministerstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.

9. V § 23 ods. 2 sa slová „Slovenského banského úradu vydaného po dohode s príslušným ministerstvom“ nahrádzajú slovami „Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.

10. V § 23 ods. 7 sa vypúšťajú slová „po dohode s Ministerstvom priemyslu Slovenskej republiky“.

11. V § 25 sa dopĺňajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Dovážať možno len výbušniny a pomôcky, ktorých uvedenie do obehu bolo povolené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. To sa vzťahuje aj na dovoz bezdymového prachu a čierneho poľovníckeho prachu, ak sa použijú na trhacie práce alebo ohňostrojné práce, a na dovoz pyrotechnických výrobkov.13d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13d) znie:

13d) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.“.

(6) Jednorazové povolenie na dovoz vzorky výrobkov uvedených v odseku 5 potrebnej na vykonanie skúšok pred povolením ich uvedenia do obehu vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.

12. V § 26 ods. 1 sa pred odkaz 14) vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a príslušné technické normy.15)“.

13. V § 26 ods. 2 a 4 sa slová „v podzemí“ nahrádzajú slovami „v priestoroch organizácie“.

14. V § 29 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťajú slová „pod povrchom“.

15. V § 31 ods. 1 písm. b) znie:

b) v iných prípadoch než je uvedené v písmene a) orgán príslušný podľa osobitných predpisov17) po dohode s obvodným banským úradom.“.

16. V § 31 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

17. V § 32 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Stavby skladov výbušnín, ich zmeny a užívanie povoľuje obvodný banský úrad.

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 zasiela obvodný banský úrad aj príslušnému útvaru Policajného zboru.“.

18. V § 32 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

19. V § 32 ods. 3 a 4 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

20. V § 32 ods. 5 znie:

(5) Podmienky na umiestnenie, zriaďovanie a prevádzkovanie skladov výbušnín podrobnejšie upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

21. V § 36 ods. 4 až 7 sa nahrádzajú novými odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov organizuje organizácia poverená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Učebné osnovy a texty na ich výučbu schvaľuje a skúšobné poriadky vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(5) Rozsah a podmienky výučby a podmienky získavania spôsobilosti na zaobchádzanie s výbušninami pri trhacích prácach, ohňostrojných prácach a pri zneškodňovaní a ničení výbušnín pri ich výrobe a spracúvaní podrobnejšie ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

22. V § 38 ods. 1 písm. a) sa za slová „a pri“ vkladajú slová „výrobe výbušnín a“.

23. V § 38 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4, 5 a 6 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

24. V § 39 ods. 1 písm. a) sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „výrobu výbušnín a“.

25. V § 39 ods. 1 písm. b) sa za slová „a pri“ vkladajú slová „výrobe výbušnín a“.

26. V § 39 ods. 2 sa slová „Federálneho ministerstva obrany, Federálneho ministerstva dopravy, Federálneho ministerstva spojov“ nahrádzajú slovami „Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“.

27. § 40 ods. 5 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) posudzuje odbornú spôsobilosť pracovníkov v rozsahu ustanovenom banským zákonom, týmto zákonom a predpismi vydanými na ich základe a vydáva týmto pracovníkom príslušné osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií alebo im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma.“.

28. V § 40 sa vypúšťa odsek 7.

29. V § 41 ods. 1 písm. a) sa za slová „banskej činnosti“ vkladá čiarka a slová „výrobu výbušnín“.

30. V § 42 ods. 1 v druhej vete sa slová „predseda Slovenského banského úradu“ nahrádzajú slovami „minister hospodárstva Slovenskej republiky“.

31. Ak sa v zákone používa názov „Slovenský banský úrad“, „Slovenský geologický úrad“ a „útvar polície“, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“, „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ a „útvar Policajného zboru“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Prechodné ustanovenia

(1) Oprávnenia alebo povolenia na podnikanie v činnostiach uvedených v čl. I § 4a ods. 1 vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za banské oprávnenia vydané podľa tohto zákona.

(2) Organizácie, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v čl. I § 4a ods.1 na základe oprávnenia alebo povolenia vydaného podľa doterajších predpisov, požiadajú obvodný banský úrad o zápis do banského registra do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. V žiadosti sa uvedú údaje podľa čl. I § 4c ods. 2 písm. a) až c) a e).

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.