Vyhláška č. 131/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-131

(v znení č. 219/1997 Z. z.)

Čiastka 44/1995
Platnosť od 28.06.1995 do31.12.2008
Účinnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 13.08.1997

131

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 21. júna 1995

o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 3. júla 1995 sa vydávajú do obehu bankovky po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995.

§ 2

Bankovka po 1 000 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 1 000 Sk vzoru 19931) líši takto:

a) na líci bankovky v optickom premenlivom prvku v tvare trojuholníka vytlačenom technikou tlače z hĺbky sú vynechané všetky drobné rastre v podtlači vytlačené technikou tlače z plochy okrem zvislých liniek,

b) na rube bankovky v ľavej časti kupónu je text tlačený drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky „V BRATISLAVE 1. JÚNA 1995“ a faksimile podpisov členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, guvernéra Národnej banky Slovenska V. Masára a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska J. Mathesa.

§ 3

Bankovka po 50 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 50 Sk vzoru 19932) líši takto:

a) na líci bankovky sú zmeny v podtlačiach vytlačených technikou tlače z plochy,

b) na rube bankovky v ľavej časti kupónu je drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.

§ 4

Bankovka po 20 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 20 Sk vzoru 19933) líši takto:

a) na líci bankovky sú zmeny v podtlačiach vytlačených technikou tlače z plochy,

b) na rube bankovky v ľavej časti kupónu je drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 9/1994 Z. z.

2) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 179/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu.

3) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 209/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu.