Vyhláška č. 130/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-130
Čiastka 44/1995
Platnosť od 28.06.1995 do31.03.1997
Účinnosť od 01.07.1995 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.
Znenie 01.07.1995

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 1. júna 1995,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb., § 5 ods. 5 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 248/1991 Zb. a vyhlášky Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 281/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 písm. j) znie:

j) návod na obsluhu a údržbu, údaj o počte prejdených kilometrov do jednotlivých druhov opráv vozidla, čas (počet prejdených kilometrov), v ktorom sa pri predpísanom nastavení motora a palivovej sústavy neprekročia prípustné hodnoty emisií znečisťujúcich látok, zoznam náhradných dielcov a dielenskú príručku (prípadne ďalšiu obchodno--technickú dokumentáciu dodávanú s vozidlom),“.

2. V § 37 ods. 2 písm. c) znie:

c) 0,3 % hmotnosti síry v motorovej nafte.“.

3. § 39 vrátane nadpisu znie:

㤠39

Emisia znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch

(1) Vozidlá poháňané zážihovými motormi musia pri schválení z hľadiska emisií znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi75) a musia byť podľa nich schválené.

(2) Vozidlá poháňané zápalnými motormi musia pri schválení z hľadiska emisií znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi76) a musia byť podľa nich schválené. Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia okrem toho spĺňať ďalšie podmienky ustanovené osobitnými predpismi 76) a musia byť podľa nich schválené.

(3) Palivové vstrekovacie čerpadlo smie nastavovať a opravovať len opravovňa špecializovaná na opravu palivových vstrekovacích čerpadiel. Čerpadlo sa musí plombovať proti neoprávneným zásahom.

(4) Opacita výfukových plynov (dymivosť) vozidiel so zápalnými motormi sa v prevádzke zisťuje metódou voľnej akcelerácie podľa osobitných predpisov.78) Pred meraním dymivosti sa musí vykonať kontrola a nastavenie palivového zariadenia vozidla podľa dokumentácie výrobcu, prípadne oprava a kontrola tesnosti a funkčnosti výfukového systému.

(5) Na mechanizmoch motora nesmú prevádzkovatelia vozidla robiť také zásahy, ktoré by zvyšovali emisie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

(6) Znečisťujúce látky vo výfukových plynoch pri vozidlách so zážihovými motormi sa overujú po zábehu motora79) pri voľnobehu. Koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri tomto overovaní nesmie prekročiť hodnoty

a) 6,0 % CO a 2 000 ppm HC pri vozidlách vyrobených do konca roka 1972 vrátane,

b) 4,5 % CO a 1 200 ppm HC pri vozidlách vyrobených od roku 1973 do konca roka 1985 vrátane,

c) 3,5% CO a 800 ppm HC pri vozidlách vyrobených od roku 1986 vrátane.

Pred meraním koncentrácie CO a HC sa musí vykonať kontrola a nastavenie zapaľovacieho a palivového zariadenia vozidla podľa dokumentácie výrobcu, prípadne aj oprava a kontrola tesnosti a funkčnosti výfukového systému. Ustanovenie tohto paragrafu sa nevzťahuje na vozidlá kategórie L1, L2, L3, L4 a L5 s pohotovostnou hmotnosťou nižšou než 400 kg. Pri motoroch mastených zmesou paliva a mastiaceho oleja sa HC nekontrolujú.

(7) Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na motory používané na prevádzku osobitných zariadení trvale alebo prechodne pripojených na vozidlo.

(8) Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na zvláštne vozidlá uvedené v § 67, 68, 69 a 70 so zápalnými motormi, ktorých technická spôsobilosť sa bude schvaľovať po 1. októbri 1992, a na vozidlá vyrobené alebo dovezené po 21. októbri 1994.

(9) Začínajúc rokom 1992 pri motorových vozidlách v prevádzke sa v pravidelných intervaloch overuje splnenie prípustných limitov emisií znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch podľa odsekov 4 a 6 s výnimkou zložiek nespálených uhľovodíkov HC pri vozidlách so zážihovými motormi, ktorých overovanie sa zavedie začínajúc rokom 1993. Toto overenie sa vykonáva pri vozidlách používaných na hospodársku činnosť vždy po 12 mesiacoch, pri ostatných vozidlách vždy po 18 mesiacoch. Pri vozidlách, ktoré podliehajú pravidelným technickým prehliadkam v kratšom termíne, je časový interval pre overovanie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch určený intervalom jednotlivých technických prehliadok. Overenie sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla na pracoviskách na to určených.

(10) Prvé overenie splnenia prípustných limitov emisií znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch80) motorových vozidiel so zážihovými motormi, ktorých výfukové emisie nie sú riadené zdokonaleným emisným systémom, napríklad trojcestným katalyzátorom ovládaným snímačom voľného kyslíka vo výfukových plynoch podľa odseku 9, sa musí vykonať najneskôr do 30. septembra 1995.

(11) Znečisťujúce látky vo výfukových plynoch vozidiel so zážihovými motormi v prevádzke, ktorých výfukové emisie sú riadené zdokonaleným emisným systémom, sa zisťujú po zábehu motora.79) Koncentrácia CO a HC nesmie prekročiť hodnoty emisných limitov

a) určených výrobcom vozidla pre voľnobežné otáčky nezaťaženého motora. Ak tieto hodnoty výrobca vozidla neurčil, najvyššia koncentrácia CO nesmie prekročiť hodnotu 0,5 % a najvyššia koncentrácia HC hodnotu 100 ppm,

b) 0,3 % CO pri zvýšených stabilizovaných otáčkach nezaťaženého motora najmenej 2 500 min-1, pričom hodnota súčiniteľa prebytku vzduchu neprekračuje hodnoty určené výrobcom vozidla alebo je v rozsahu najviac 1 0,03.

(12) Pred meraním koncentrácie CO a HC podľa odseku 11 sa musí vykonať vizuálna kontrola zapaľovacieho a palivového zariadenia motora a kontrola tesnosti a funkčnosti výfukového systému podľa podmienok určených výrobcom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 75), 76), 78), 79) a 80) znejú:

75) Predpis EHK č. 40, 47, 15 a 83.

76) Predpis EHK č. 24 a 49. Ak vozidlo kategórie M1 a N1 so zápalnými motormi nie je homologizované podľa týchto predpisov, musí sa homologizovať podľa predpisu EHK č. 83.

78) Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 10729 z 30. marca 1984 o zisťovaní dymivosti zápalných motorov vozidiel v prevádzke.

79) Zábehom vozidla sa na tieto účely rozumie kilometrický priebeh vozidla v záručnej lehote do prehliadky určenej výrobcom, pri ktorej sa vozidlo nastavuje z hľadiska emisií znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, najviac však do 3 000 km.

80) § 5 ods. 5 a 6 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.148/1994 Z. z.“.

4. V § 58 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Tachograf musí byť v nepretržitej prevádzke od začiatku do konca jazdy a musí zaznamenávať údaje aj počas prerušenia jazdy.“.

5. Za § 58 sa vkladajú nové § 58a a 58b, ktoré znejú:

㤠58a

Vybavenie vozidla obmedzovačom rýchlosti

(1) Vozidlá kategórie M3, ktorých celková hmotnosť presahuje 10 t, a vozidlá kategórie N2 a N3, ktorých technická spôsobilosť bude schválená alebo budú vyrobené alebo dovezené po 31. decembri 1995, musia byť vybavené obmedzovačom rýchlosti.

(2) Vozidlá používané na medzinárodnú dopravu, medzinárodnú autobusovú dopravu a na prepravu nebezpečných vecí, vozidlá kategórie M3 s celkovou hmotnosťou nad 10 t a vozidlá kategórie N2 a N3 vyrobené počnúc 1. januárom 1989 musia byť dodatočne vybavené obmedzovačom rýchlosti do 31. decembra 1996.

(3) Vozidlá používané na prepravu nebezpečných vecí môžu mať obmedzovač rýchlosti nastavený na najvyššiu rýchlosť 85 km.h-1.

(4) Autobusy kategórie M3 s celkovou hmotnosťou vyššou ako 10 t a vozidlá kategórie N3 s celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 t musia mať obmedzovač rýchlosti, ktorý sa nastaví tak, aby najvyššia rýchlosť bola pri

a) autobusoch najviac 100 km.h-1,

b) nákladných vozidlách a ťahačoch najviac 85 km.h-1.

(5) Obmedzovačom rýchlosti nemusia byť vybavené

a) motorové vozidlá, ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť je nižšia ako rýchlosť uvedená v odsekoch 3 a 4,

b) motorové vozidlá ozbrojených síl, Policajného zboru, vojsk ministerstva vnútra, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Zboru ozbrojenej ochrany letísk, Slovenskej informačnej služby a Zboru požiarnej ochrany,

c) motorové vozidlá vybavené zvláštnymi výstražnými svetlami podľa § 52 ods. 1.

(6) Vozidlo a obmedzovač rýchlosti musia spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi107a) a musia byť podľa nich schválené.

(7) Obmedzovač rýchlosti musí byť zabezpečený plombou proti neoprávnenému vypnutiu.

§ 58b

Zabudovanie a skúšky obmedzovačov rýchlosti

(1) Obmedzovač rýchlosti môže do motorového vozidla dodatočne zabudovať

a) výrobca vozidla,

b) výrobca alebo poverený zástupca výrobcu obmedzovača rýchlosti,

c) pracovisko poverené montážou obmedzovača rýchlosti.

(2) Držiteľ vozidla, ktoré je vybavené obmedzovačom rýchlosti podľa § 58a ods. 2, musí dať vozidlo overiť na vlastné náklady právnickou osobou alebo fyzickou osobou poverenou montážou obmedzovačov rýchlosti, najmä ak sa

a) zmenia najvyššie otáčky motora,

b) zmení účinný odvalený obvod pneumatík vozidla,

c) zmení prívod množstva paliva,

d) vykoná oprava vozidla alebo výmena takej súčasti vozidla, ktorá súvisí so zmenou konštrukčnej rýchlosti,

e) opätovne vykoná montáž nového alebo opraveného obmedzovača rýchlosti,

f) vplyvom iných podmienok prekročí stanovený rýchlostný limit vozidla.

(3) Protokol o skúške tachografu a o skúške obmedzovača rýchlosti vozidla, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 tejto vyhlášky, musí obsahovať najmä tieto údaje:

a) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a bydlisko, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby podľa odseku 1,

b) nastavenú najvyššiu rýchlosť,

c) počet dráhových otáčok kolesa vozidla,

d) dynamický obvod pneumatík vozidla,

e) dátum kontroly,

f) posledných 8 znakov identifikačného čísla vozidla.

(4) Na vyžiadanie kontrolných orgánov sa vybavenie vozidla a overenie funkcie tachografu a obmedzovača rýchlosti preukazuje protokolom podľa odseku 3.

(5) Ten, kto do vozidla zabudoval obmedzovač rýchlosti, vystaví protokol s údajmi podľa odseku 3.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 107a) znie:

107a) Predpis EHK č. 89.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.


Alexander Rezeš v.r.


Príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. v znení neskorších predpisov

Protokol o skúške tachografu a o skúške obmedzovača rýchlosti vozidla

Vzor 01