Nález č. 126/1995 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 1995 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 370/1994 Z. z. o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom s Ústavou Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-126
Čiastka 43/1995
Platnosť od 26.06.1995
Účinnosť od 26.06.1995
Aktuálne znenie 26.06.1995

126

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 24. mája 1995

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta, JUDr. Miloša Seemanna a JUDr. Tibora Šafárika o návrhu skupiny 40 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastúpenej JUDr. Ing. Ivanom Šimkom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania o vyslovenie nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 370/1994 Z. z. o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom s čl. 2 ods. 2, s čl. 12 ods. 1, s čl. 13 ods. 2 a 4 a s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky na ústnom pojednávaní 24. mája 1995 takto

rozhodol:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 370/1994 Z. z. o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom nie je v súlade s čl. 2 ods. 2, s čl. 12 ods. 1, s čl. 13 ods. 2 a 4 a s čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 370/1994 Z. z. o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom účinnosť v celom svojom rozsahu. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tento zákon do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič