Redakčné oznámenie č. r1/c81/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení č. 329/1993 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-c81-r1
Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994
Pôvodný predpis 27.10.1994

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v opatrení Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 329/1993 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994

V prílohe č. 1 opatrenia v časti a)

1. v názve zisťovania Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume v štatistickom formulári Tech P 5-01 bod 3 má správne znieť:

„3. Okruh spravodajských jednotiekPodnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.";

2. v štatistickom formulári Tech P 6-01 názov zisťovania má správne znieť:

„Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové organizácie, vysoké školy a iné nepodnikateľské organizácie";

3. v názve zisťovania Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové organizácie, vysoké školy a iné nepodnikateľské organizácie v štatistickom formulári Tech P 6-01 bod 3 má správne znieť:

„3. Okruh spravodajských jednotiek výskumné a vývojové projekty alebo ak majú pracovníkov zaoberajúcich sa výskumnou a vývojovou činnosťou, prípadne ak sa ich týkajú všetky uvedené podmienky.";
Rozpočtové organizácie, vysoké školy a nepodnikateľské organizácie, ak majú podpísanú licenčnú zmluvu alebo riešia

4. v názve zisťovania Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume v štatistickom formulári Tech P 12-01 bod 3 má správne znieť:

„3. Okruh spravodajských jednotiek zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.".
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane

Redakcia