Redakčné oznámenie č. r1/c68/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-c68-r1
Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994
Pôvodný predpis 08.09.1994

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín

Označenie týchto obcí v ukrajinskom jazyku v prílohe zákona má správne znieť:

Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Bardejov Cigeľka Циґелка
  Regetovka Реґетивка
Humenné Ňagov Няґив
Stará Ľubovňa Legnava Леґнава
Svidník Cigla Циґла
  Havranec Ґаврянець
  Nižný Orlík Ниҗнiй Верлих
  Vagrinec Ваґринець
  Vyšný Orlík Вишнiй Верлих

Redakcia