Redakčné oznámenie č. r1/c22/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-c22-r1
Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994 do20.07.1997
Účinnosť do 20.07.1997
Pôvodný predpis 11.04.1994

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4) má správne znieť:

4) § 52 až 62, § 95 až 106, § 109, 118, § 129 až 131 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobocení tovaru od dovozného cla.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 6) má správne znieť:

6) § 2 až 25, § 32 až 36, § 49 až 51, § 90 až 94, § 109, § 112 až 117, § 137 až 140, §149 až 156 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 8) má správne znieť:

8) Colný zákon“.

Redakcia