Redakčné oznámenie č. r1/c14/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-c14-r1
Čiastka 14/1994
Platnosť od 14.03.1994 do30.04.2004
Pôvodný predpis 14.03.1994

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva,

2. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 14) sa vypúšťa čiarka a číslo „62“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 12) sa vypúšťa čiarka a číslo „62“.