Oznámenie č. 98/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-98

(v znení č. 27/1996 Z. z.)

Čiastka 28/1994
Platnosť od 28.04.1994 do11.03.2001
Účinnosť od 25.07.1995
Zrušený 173/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. marca 1993 na základe článku 12 ods. 2.

Aktuálne znenie 25.07.1995

98

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. marca 1993 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 30. marca 1993 na základe článku 12 ods. 2.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach
v železničnej a cestnej doprave

Slovenská republika a Česká republika, vedené úmyslom uľahčiť a urýchliť vybavovanie na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave medzi obidvoma štátmi, sa dohodli takto:

Článok 1

(1) Zmluvné štáty uľahčia a urýchlia v rámci tejto zmluvy pohraničné vybavovanie v železničnej a cestnej doprave.

(2) Na tento účel sa zriadia na území jedného zmluvného štátu hraničné vybavovacie miesta druhého zmluvného štátu alebo zavedie pohraničné vybavovanie v dopravných prostriedkoch počas jazdy na určených úsekoch železničných tratí.

(3) Pracovníci jedného zmluvného štátu sú podľa tejto zmluvy oprávnení vykonávať pohraničné vybavovanie na území druhého zmluvného štátu.

(4) Ministerstvá financií v spolupráci s ministerstvami vnútra a ministerstvami dopravy obidvoch zmluvných štátov určia dohodou:

a) zriaďovanie, zmeny alebo zrušenie hraničných vybavovacích miest uvedených v odseku 2,

b) priestory, v ktorých sú colné orgány, orgány polície a orgány zabezpečujúce veterinárne a rastlinolekárske kontroly (ďalej len „kontrolné orgány“) obidvoch zmluvných štátov oprávnené vykonávať hraničné vybavenie a

c) trasy, na ktorých kontrolné orgány obidvoch zmluvných štátov smú vykonávať pohraničné vybavovanie v dopravných prostriedkoch počas jazdy.

Článok 2

Kontrolné orgány jedného zmluvného štátu vykonávajú kontrolu na území druhého zmluvného štátu podľa právnych predpisov svojho štátu s rovnakými právnymi dôsledkami ako pri výkone tejto činnosti na území svojho štátu.

Článok 3

Ako prvé vykonávajú kontrolu orgány toho zmluvného štátu, z ktorého územia osoby, tovar a dopravné prostriedky vystupujú. Pôsobnosť právnych predpisov tohto zmluvného štátu súvisiacich s výkonom kontroly sa končí okamihom, keď jej orgány vyhlásia kontrolu za skončenú. Potom kontrolu vykonávajú orgány zmluvného štátu, na ktorého územie osoby, tovar a dopravné prostriedky vstupujú. Spôsob vykonávania spoločnej kontroly sa po vzájomnej dohode príslušných ústredných orgánov a železničných orgánov môže taktiež upraviť podľa miestnych podmienok.

Článok 4

Pracovníci jedného štátu, ktorí vykonávajú kontrolu na území druhého štátu, môžu pri výkone služby nosiť uniformu a služobnú zbraň. Zbraň môžu použiť len v prípade sebaobrany.

Článok 5

Služobné budovy kontrolných orgánov nachádzajúce sa na území jedného zmluvného štátu je možné označiť úradným znakom a vlajkou druhého zmluvného štátu. Služobné písomnosti kontrolných orgánov sú nedotknuteľné.

Článok 6

Tovar a platobné prostriedky alebo iné devízové hodnoty, ktoré orgány jedného zmluvného štátu zaistili, odňali alebo uložili, ako i vybraté clá, dane a poplatky, môžu sa z tohto územia vyviezť bez povolenia a akýchkoľvek obmedzení a kontroly orgánov druhého zmluvného štátu.

Článok 7

Hraničné vybavovacie miesta sa zriadia na spoločných štátnych hraniciach na základe reciprocity po vzájomnej dohode príslušných ústredných orgánov.

Článok 8

(1) Kontrolné orgány obidvoch zmluvných štátov zladia pracovný čas, ako aj druhy tovaru a dopravných prostriedkov, ktoré môžu byť na hraničných vybavovacích miestach prerokované.

(2) Koordináciu činnosti kontrolných orgánov na hraničných vybavovacích miestach zabezpečujú v súlade s Medzinárodným dohovorom o zladení hraničných kontrol tovaru podpísaným v Ženeve 21. októbra 1982 orgány colnej správy.

Článok 9

(1) Kontrolné orgány vykonávajúce pohraničné vybavovanie v železničnej alebo cestnej doprave môžu prekračovať štátne hranice na základe služobných preukazov.

(2) Železničné správy sú povinné pracovníkov vykonávajúcich pohraničné vybavovanie počas jazdy prepravovať zdarma a poskytnúť im bezplatne potrebné vlakové oddiely.

Článok 10

Náhrady za používanie hraničných vybavovacích miest druhého zmluvného štátu sa dohodnú občianskoprávne.

Článok 11

(1) Zmluvný štát, na ktorého území sa nachádza hraničné vybavovacie miesto, povoľuje zriaďovanie a prevádzku telekomunikačných zariadení potrebných výlučne na činnosť kontrolných orgánov na tomto mieste, ako aj na ich prepojenie s príslušnými zariadeniami susedného štátu bez poplatkov, a to len v úseku hraničného vybavovacieho miesta a najbližšieho objektu spojov alebo hraničných orgánov s výhradou náhrady prípadných zriaďovacích nákladov a prenájmu. Prevádzka týchto telekomunikačných zariadení sa považuje za internú prevádzku susedného štátu. V prípade náhrad za používanie zariadení železníc platia predpisy dojednané medzi železničnými správami.

(2) S výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 nie sú dotknuté právne predpisy obidvoch zmluvných štátov o zriaďovaní, údržbe a prevádzke telekomunikačných zariadení na ich príslušnom území.

Článok 12

(1) Táto zmluva podlieha schváleniu podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán.

(2) Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu.

(3) Táto zmluva je dojednaná na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať písomne diplomatickou cestou.

(4) V prípade výpovede stratí táto zmluva platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, ak nebude dohodnuté inak.

(5) Táto zmluva sa môže meniť alebo doplňovať so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Zmena alebo doplnok nadobudne platnosť dňom dohodnutým zmluvnými stranami.

Dané v Prahe 30. marca 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.