Nariadenie vlády č. 95/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-95

(v znení č. 314/1999 Z. z.)

Čiastka 27/1994
Platnosť od 22.04.1994 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.1999 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.
Znenie 01.12.1999

95

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. apríla 1994,

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde

Vláda Slovenskej republiky podľa § 67 ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Toto nariadenie ustanovuje v záujme plynulosti biologického reprodukčného procesu osobitné podmienky na použitie zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) u dlžníkov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde alebo lesnej pôde (ďalej len „dlžník hospodáriaci na pôde“).

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto nariadenia sa za dlžníka hospodáriaceho na pôde považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pri svojom podnikaní1) využíva pozemky patriace do poľnohospodárskeho pôdneho fondu2) alebo lesného pôdneho fondu3), pričom jej príjmy z poľnohospodárskej výroby alebo z hospodárenia v lesoch alebo na vodných plochách tvoria viac ako 50 % jej celkových príjmov z podnikania alebo obhospodaruje 25 ha poľnohospodárskej pôdy alebo 50 ha lesnej pôdy.

§ 3

(k § 4 a 46 zákona)

Ak návrh na vyrovnávacie konanie (ďalej len „vyrovnanie“) podľa § 46 zákona podá dlžník hospodáriaci na pôde, neuskutoční sa dohodovacie konanie (ďalej len „dohodovanie“) podľa § 4 ods.1 zákona.

§ 4

(k § 4a zákona)

Ak je dlžníkom hospodáriacim na pôde transformované družstvo4), môžu sa na schôdzi tuzemských veriteľov zúčastňovať oprávnené osoby, ktoré majú pohľadávku z titulu majetkového podielu na transformovanom družstve, prostredníctvom splnomocnených zástupcov.

§ 5

(k § 4b a 4e zákona)

(1) Rada veriteľov pri rozhodovaní o povoľovaní úkonov dlžníka hospodáriaceho na pôde podľa § 4b ods. 2 zákona prihliada na jeho potrebu vykonať nevyhnutné veriteľov nepoškodzujúce úkony na zabezpečenie plynulosti biologického reprodukčného procesu, pričom v závislosti od celkovej výmery ním obhospodarovanej pôdy zohľadní najmä

a) nákup biologického a ďalšieho materiálu, pohonných hmôt a energie, prípadne iných vstupov potrebných na zachovanie poľnohospodárskej alebo lesnej výroby vrátane možnosti zaťažiť na ten účel nehnuteľnosti,

b) potrebu scudziť hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý neslúži bezprostredne na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu,

c) u dlžníka hospodáriaceho v lesoch činnosti, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie záväzných údajov lesného hospodárskeho plánu podľa § 7 ods.3.

(2) V nadväznosti na odsek 1 sa v dohode uzavretej medzi radou veriteľov a príslušným peňažným ústavom podľa § 4e ods. 4 zákona určia nové termíny splátok a doba ich prerušenia s prihliadnutím na dĺžku výrobného cyklu v poľnohospodárstve a lesníctve.

§ 6

(k § 4f zákona)

(1) Projekt ozdravenia musí zabezpečovať zachovanie nevyhnutného rozsahu ďalšej činnosti dlžníka hospodáriaceho na pôde biologicky spojenej s obhospodarovaním pôdy (živočíšna výroba).

(2) Organizačné a vecné opatrenia na odstránenie príčin úpadku dlžníka hospodáriaceho na pôde zahrnuté do projektu ozdravenia podľa § 4f ods. 3 zákona musia byť v súlade s účelom využívania poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy upraveným v osobitných predpisoch.5)

§ 7

(k § 14 zákona)

(1) Správca alebo osobitný správca (ak bol ustanovený súdom) konkurznej podstaty v rámci svojich oprávnení nakladať s majetkom konkurznej podstaty podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona sú povinní dbať o zachovanie nevyhnutného chodu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby (odsek 3) úpadcu, a to až do speňaženia konkurznej podstaty (§ 27 zákona) alebo do vydania uznesenia súdu podľa § 41 ods. 1 zákona.

(2) Druh a rozsah hmotného majetku a finančných prostriedkov nevyhnutných na zachovanie plynulosti biologických reprodukčných procesov u úpadcu vykonávajúceho poľnohospodársku výrobu sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

(3) Druh a rozsah hmotného majetku a finančných prostriedkov na nevyhnutné zachovanie plynulosti biologických procesov v lesnej výrobe navrhne správca alebo osobitný správca konkurznej podstaty v návrhu, ktorý musí zohľadniť záväzné údaje lesného hospodárskeho plánu6) a opatrenia na ochranu lesa včítane semenárskej a škôlkárskej činnosti pre vlastnú potrebu.

(4) Vypracovanie návrhu podľa odseku 3 je odôvodneným prípadom na povolenie zmeny lesného hospodárskeho plánu.

§ 8

(k § 17 zákona)

Ak je úpadcom hospodáriacim na pôde transformované družstvo, v zozname svojich aktív a pasív podľa § 17 zákona neuvedie ten majetok, ktorý mal byť vydaný oprávneným osobám podľa osobitného predpisu6) už pred dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu (§ 13 ods. 5 zákona); tento majetok sa nezahŕňa do konkurznej podstaty úpadcu.

§ 9

(k § 68 zákona)

Vo vyrovnaní (§ 46 až 66 zákona), v ktorom je dlžníkom transformované družstvo, majú oprávnené osoby, ktoré sa nestali jeho členmi a uplatnili si nárok podľa osobitného predpisu7), obdobné postavenie ako nositelia pohľadávok uvedení v § 68 ods. 2 zákona.


§ 10

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.


Jozef Moravčík v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z.

Druh a rozsah hmotného majetku a finančných prostriedkov nevyhnutných na zachovanie plynulosti biologických reprodukčných procesov u úpadcov vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu určených výmerou obhospodarovanej pôdy

1. Osivá a sadivá na 1 ha obhospodarovanej pôdy
&nbsp pšenica ozimná 250 kg
raz 230 kg
jačmeň jarný a ozimný 220 kg
hrach 300 kg
fazuľa 120 kg
šošovica 120 kg
zemiaky 3 300 kg
kukurica na zrno 27 kg
cukrová repa 9 kg
ľan 160 kg
repka olejná 6 kg
mak 1 kg
horčica 10 kg
slnečnica 8 kg
2. Priemyselné hnojivá na 1 ha obhospodarovanej
&nbsp pôdy
nákupná cena 1 200 Sk
3. Prostriedky chemickej ochrany rastlín na 1 ha
&nbsp obhospodarovanej pôdy
nákupná cena 800 Sk
4. Záchovná dávka krmiva a stelív na 1 mesiac
&nbsp hovädzí dobytok: siláž, resp. senáž 1 050 kg
(veľká dobytčia seno 60 kg
jednotka) slama 60 kg
jadrové krmivo, 60 kg
resp. zelené &nbsp
objemové krmivo 1 500 kg
Ošípané:
(prasnica 1 ks) jadrové krmivo 105 kg
(vykŕm. ošíp. 1 ks) jadrové krmivo 70 kg
Hydina: jadrové krmivo v zmyslemetodických po-
kynov dodávateľa plemenného alebo úžit-
kového materiálu schválených osobitným
správcom
5. Mechanizačné prostriedky na vvýmeru obsiatej (vysadenej) pôdy
&nbsp obilný kombajn 300 ha
rezačka zberová 500 ha
sadzač zemiakov 100 ha
sejačka obilná 400 ha
zemiakový kombajn 150 ha
vyorávač cukrovej repy 200 ha
pluh 400 ha
kombinátor 600 ha
sejačka kukuričná (repná) 500 ha
traktor 150 ha

6. Budúca úroda

Finančné prostriedky, osivá a sadivá, priemyselné hnojivá, prostriedky chemickej ochrany rastlín poskytnuté na založenie budúcej úrody podnikateľmi, ktorí majú v predmete činnosti jej spracovanie.

Pravidlá používania:

1. Ak nejde o chránený chov (§ 22a zákona SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.), druh a rozsah hmotného majetku uvedeného v bode 4 sa použije len do doby speňaženia zvierat správcom na porážkové účely, pokiaľ správca na základe odporúčania osobitného správcu nerozhodne inak.

2. Druh a rozsah hmotného majetku uvedeného v bode 5 sa použije, len ak správca alebo osobitný správca nezabezpečia príslušné práce na zmluvnom základe (§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

3. Ak úpadca nepestuje príslušný druh plodiny najmenej na polovici výmery uvedenej v jednotlivých položkách bodu 5, príslušná položka sa nepoužije.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

3) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z.z.

4) § 765 Obchodného zákonníka.Prvá až tretia časť zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

5) § 2 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.Zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z.z.

7) § 13 ods.2 zákona č. 42/1992 Zb.