Zákon č. 92/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskej zdravotnej poisťovni

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-92

(v znení č. 374/1994 Z. z.)

Čiastka 26/1994
Platnosť od 20.04.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1995 do30.06.1998
Zrušený 280/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 2, 4, 5, 6, 7, 25 a 26, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Liečebného poriadku poisťovne, vydaného podľa § 3 ods. 1 (nariadenie, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok Vojenskej zdravotnej poisťovne, nadobudlo účinnosť 1. júla 1994)

Znenie 01.01.1995

92

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. marca 1994

o Vojenskej zdravotnej poisťovni

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Vojenská zdravotná poisťovňa

§ 1

(1) Zriaďuje sa Vojenská zdravotná poisťovňa (ďalej len „poisťovňa“) ako verejnoprávna inštitúcia na vykonávanie zdravotného poistenia.

(2) Poisťovňa je právnická osoba.

(3) Sídlom poisťovne je Bratislava.

(4) Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti poisťovne poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, a to do výšky 100 % jej platobnej neschopnosti.

§ 2

(1) Poisťovňa vykonáva zdravotné poistenie osôb uvedených v § 4 a 5, pre ktoré vytvára fond zdravotného poistenia.

(2) Poisťovňa najmä

a) zabezpečuje vyberanie poistného na zdravotné poistenie,

b) financuje zdravotnícku starostlivosť pre poistencov poisťovne z fondu zdravotného poistenia,

c) vykonáva kontrolnú a poradenskú činnosť,

d) uzatvára zmluvy o poskytovaní potrebnej a špecifickej zdravotníckej starostlivosti poistencom poisťovne s právnickými a fyzickými osobami. Na zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.1)

(3) Rozsah a podmienky poskytovania potrebnej zdravotníckej starostlivosti upravujú osobitné predpisy.2)

(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, na zdravotné poistenie sa vzťahujú osobitné predpisy.3)

§ 3

Liečebný poriadok

(1) Bližšie podmienky a rozsah poskytovania špecifickej zdravotníckej starostlivosti upraví Liečebný poriadok poisťovne, ktorý vydá vláda Slovenskej republiky nariadením.

(2) Liečebný poriadok poisťovne upraví najmä

a) osobný a vecný rozsah poskytovanej špecifickej zdravotníckej starostlivosti,

b) podmienky a rozsah poskytovania liečiv a zdravotníckych pomôcok a potrieb nad rámec potrebnej zdravotníckej starostlivosti.

Osobný rozsah poistenia

§ 4

(1) V poisťovni sú povinne zdravotne poistení

a) vojaci v činnej službe Armády Slovenskej republiky a vojaci v činnej službe Železničného vojska Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky,

b) žiaci vojenských škôl Armády Slovenskej republiky a Železničného vojska Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorí sa pripravujú na službu vojakov z povolania a nie sú vojakmi v činnej službe.

(2) Poistenie osôb uvedených v odseku 1 písm. a) vzniká dňom nástupu činnej služby a zaniká dňom skončenia činnej služby.

(3) Poistenie osôb uvedených v odseku 1 písm. b) vzniká dňom nástupu na štúdium na vojenskej škole a zaniká dňom skončenia štúdia na takej škole, pokiaľ nie sú v priebehu štúdia prijaté do činnej služby.

§ 5

(1) Poisťovňa je povinná poistiť

a) občianskych zamestnancov Armády Slovenskej republiky a občianskych zamestnancov Železničného vojska Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky,

b) poberateľov dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia (poistenia) vojakov z povolania v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

c) poberateľov výsluhového príspevku4) v pôsobnosti ministerstva,

d) účastníkov národného boja za oslobodenie,

e) osoby, ktoré ukončili činnú službu zo zdravotných dôvodov, ak poškodenie ich zdravia vzniklo v priamej súvislosti s výkonom činnej služby,

f) osoby, ktoré v súvislosti s vojnovou činnosťou alebo v súvislosti s pôsobením bojového prostriedku sa stali úplne alebo čiastočne invalidnými,

g) manželov (manželky) a nezaopatrené deti osôb uvedených v písmenách a) až c) a v § 4 ods. 1 okrem vojakov základnej a náhradnej služby,

ak o to požiadajú.

(2) Poisťovňa môže poistiť aj osoby, ktoré vzhľadom na povahu vykonávanej práce vyžadujú okrem potrebnej aj špecifickú starostlivosť, vymedzenú v Liečebnom poriadku poisťovne.

(3) Poistenie osôb uvedených v odseku 1 vzniká dňom prihlásenia sa do poisťovne a zaniká dňom odhlásenia sa.

(4) Dňom vzniku poistenia podľa tohto zákona zaniká poistencovi poistenie podľa osobitných predpisov.5) V takomto prípade je poisťovňa povinná oznámiť vznik tohto poistenia poisťovni, v ktorej bol poistenec poistený, a jeho zamestnávateľovi do ôsmich dní odo dňa uzavretia zmluvy o poistení.

§ 6

Práva a povinnosti poistencov ustanovuje osobitný predpis.6)

§ 7

Úhradu nákladov na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnícku starostlivosť pri náhlom ochorení alebo život ohrozujúcom stave, ku ktorému dôjde mimo územia Slovenskej republiky, ustanovuje osobitný predpis.7)

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY POISŤOVNE

§ 8

(1) Poisťovňa vykonáva činnosť samosprávnymi orgánmi a výkonnými orgánmi.

(2) Samosprávnymi orgánmi poisťovne sú:

a) zbor zástupcov,

b) správna rada,

c) dozorná rada.

(3) Výkonnými orgánmi poisťovne sú:

a) ústredie,

b) pobočky.

Samosprávne orgány poisťovne

§ 9

(1) Samosprávne orgány poisťovne zabezpečujú účasť poistencov a ministerstva na riadení poisťovne. Funkčné obdobie samosprávnych orgánov poisťovne je štvorročné.

(2) Za člena samosprávneho orgánu poisťovne môže byť zvolený alebo vymenovaný bezúhonný občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť a je poistencom poisťovne.

(3) Súčasne s členom samosprávneho orgánu poisťovne sa volí (vymenúva) jeho náhradník. Náhradník nastupuje na miesto člena samosprávneho orgánu, ak sa mandát člena skončí v priebehu funkčného obdobia alebo ak člen orgánu nemôže po dobu najmenej jedného mesiaca vykonávať svoju funkciu a dôvody nevykonávania funkcie u člena orgánu trvajú. V tejto dobe má náhradník postavenie člena samosprávneho orgánu poisťovne.

(4) Členstvo v jednotlivých samosprávnych orgánoch je nezastupiteľné a navzájom nezlučiteľné. Člen a náhradník samosprávneho orgánu poisťovne nesmie vykonávať funkciu vo výkonných orgánoch poisťovne.

(5) Samosprávne orgány poisťovne sa ustanovia najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti tohto zákona.

§ 10

Funkcia člena a náhradníka samosprávneho orgánu poisťovne je čestná. Členovia samosprávnych orgánov majú nárok na náhradu nákladov spojených s výkonom tejto ich funkcie.

§ 11

(1) Samosprávny orgán poisťovne je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov samosprávneho orgánu poisťovne, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.

(2) Pravidlá rokovania a spôsob rozhodovania samosprávnych orgánov poisťovne upravuje rokovací poriadok poisťovne.

§ 12

(1) Samosprávny orgán poisťovne volí na celé funkčné obdobie zo svojich členov predsedu a podpredsedu, ktorí sú oprávnení zvolať a riadiť rokovanie samosprávneho orgánu poisťovne a zastupovať ho pri rokovaní s inými orgánmi.

(2) Predseda a podpredseda samosprávneho orgánu poisťovne sa môžu v priebehu funkčného obdobia vzdať svojej funkcie alebo z nej môžu byť odvolaní orgánom, ktorý ich zvolil.

(3) Na zvolenie predsedu a podpredsedu samosprávneho orgánu poisťovne a na ich odvolanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov tohto orgánu.

Zbor zástupcov

§ 13

Zbor zástupcov je najvyšší orgán poisťovne. Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti poisťovne ako celku, najmä

a) schvaľuje stanovy, organizačný poriadok a rokovací poriadok poisťovne a jej samosprávnych orgánov,

b) schvaľuje správy o činnosti poisťovne, rozpočet a účtovnú závierku, predložené správnou radou poisťovne po prerokovaní v dozornej rade poisťovne,

c) rozhoduje o záležitostiach, ktoré presahujú rámec bežného hospodárenia poisťovne,

d) schvaľuje výročnú správu poisťovne,

e) volí a odvoláva členov správnej rady a členov dozornej rady poisťovne,

f) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.

§ 14

(1) Zbor zástupcov tvorí jedenásť členov volených na zhromaždeniach poistencov poisťovne a desať členov vymenovaných ministrom obrany Slovenskej republiky.

(2) Schôdze zboru zástupcov zvoláva jeho predseda najmenej dvakrát do roka. Predseda je povinný zvolať schôdzu do jedného mesiaca, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov zboru zástupcov alebo riaditeľ poisťovne. Ak predseda zboru zástupcov nevykonáva svoju funkciu, zvolá schôdzu podpredseda zboru zástupcov za rovnakých podmienok.

Správna rada

§ 15

(1) Správna rada poisťovne rozhoduje o všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa činnosti poisťovne, pokiaľ nie sú vyhradené zboru zástupcov, a predkladá výročnú správu o činnosti poisťovne, rozpočet a účtovnú závierku zboru zástupcov.

(2) Správnu radu tvorí predseda a desať členov, volených z odborníkov z oblasti ekonomiky, práva a zdravotníctva. Najmenej piati členovia správnej rady musia byť vojaci v činnej službe.

§ 16

Člen správnej rady poisťovne nemôže byť súčasne ani v nasledujúcom funkčnom období členom ani náhradníkom dozornej rady poisťovne.

§ 17

(1) Rokovanie správnej rady upravuje rokovací poriadok poisťovne.

(2) Schôdzu správnej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za štvrťrok. Je povinný zvolať schôdzu do jedného mesiaca, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov správnej rady alebo riaditeľ poisťovne alebo ak o zvolaní správnej rady rozhodne zbor zástupcov.

Dozorná rada

§ 18

(1) Dozorná rada poisťovne prerokúva rozpočet a účtovnú závierku poisťovne, dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov poisťovne, na dodržiavanie zmluvných záväzkov poisťovne a na jej celkové hospodárenie. Svoje stanoviská a správy o výsledkoch svojej činnosti predkladá správnej rade.

(2) Dozornú radu tvorí predseda a šesť členov volených z odborníkov z oblasti ekonomiky, práva a zdravotníctva. Najmenej traja členovia dozornej rady musia byť vojaci v činnej službe.

§ 19

(1) Rokovanie dozornej rady upravuje rokovací poriadok poisťovne.

(2) Schôdzu dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej dvakrát do roka. Predseda je povinný zvolať schôdzu do jedného mesiaca, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov dozornej rady alebo riaditeľ poisťovne alebo ak o zvolaní dozornej rady rozhodne zbor zástupcov.

§ 20

Členovia dozornej rady poisťovne sú v rámci svojej právomoci oprávnení nazerať do účtovných dokladov všetkých organizačných zložiek a výkonných orgánov poisťovne a zisťovať stav a spôsob hospodárenia poisťovne.

Výkonné orgány poisťovne

§ 21

(1) Výkonné orgány poisťovne zabezpečujú a vykonávajú činnosť poisťovne v rozsahu upravenom stanovami a organizačným poriadkom poisťovne.

(2) Vo výkonných orgánoch sa vykonávajú funkcie v pracovnom vzťahu k poisťovni.

(3) Riaditeľ poisťovne, jeho zástupca, vedúci pracovníci ústredia a riaditelia pobočiek poisťovne nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť.8)

§ 22

Ústredie poisťovne

(1) Ústredie poisťovne zabezpečuje

a) činnosť poisťovne podľa stanov a organizačného poriadku poisťovne a podľa pokynov riaditeľa poisťovne,

b) realizáciu rozhodnutí samosprávnych orgánov poisťovne a administratívne úlohy spojené s ich činnosťou,

c) odborné riadenie činností pobočiek poisťovne,

d) súčinnosť poisťovne s ďalšími orgánmi a právnickými, prípadne fyzickými osobami.

(2) Riaditeľ poisťovne je štatutárnym orgánom poisťovne a vystupuje v jej mene. Riaditeľa poisťovne vymenúva po schválení v zbore zástupcov minister obrany Slovenskej republiky.

§ 23

Pobočky poisťovne

(1) Pobočky poisťovne vykonávajú činnosť v mene poisťovne v rozsahu ustanovenom organizačným poriadkom poisťovne, v ktorom sa ustanovia ich sídla, územná pôsobnosť a ich organizačné usporiadanie. V rámci vymedzenej územnej pôsobnosti zabezpečujú predovšetkým styk poisťovne s jej poistencami a zdravotníckymi zariadeniami.

(2) Činnosť pobočky riadi vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ poisťovne po schválení v správnej rade poisťovne.

TRETIA ČASŤ

HOSPODÁRENIE POISŤOVNE

§ 24

(1) Poisťovňa hospodári s platbami poistného, s majetkom získaným vlastnou činnosťou a s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený.

(2) Poisťovňa je povinná viesť oddelene evidenciu fondu zdravotného poistenia a evidenciu majetku a používania finančných prostriedkov.

(3) Pre fond zdravotného poistenia poisťovňa zostavuje poistný rozpočet v tomto členení:

a) základný fond,

b) rezervný fond,

c) účelový fond,

d) správny fond.

(4) Na tvorbu a použitie fondov uvedených v odseku 3 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.9)

§ 25

Príjmy a výdavky poisťovne

(1) Príjmami poisťovne sú najmä

a) platby poistného na zdravotné poistenie od poistencov a ich zamestnávateľov,

b) platby poistného na zdravotné poistenie v prípadoch, keď toto poistné platí štát,

c) náhrady od Armády Slovenskej republiky za vyžiadané zdravotnícke výkony, liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby, poskytnutie ktorých poisťovňa sprostredkuje,

d) vlastné zdroje vytvorené využívaním fondov poisťovne,

e) príjmy z majetku poisťovne,

f) príjmy z prirážok k poistnému, pokút, penále a poplatky z omeškania, ktoré poisťovňa vyúčtuje,

g) platby od iných zdravotných poisťovní podľa zmlúv o finančnom vyporiadaní,

h) príspevky zo štátneho rozpočtu,

i) dary a ostatné príjmy.

(2) Výdavkami poisťovne sú najmä

a) platby za zdravotnícku starostlivosť o poistencov poisťovne poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami,

b) platby za vyžiadané zdravotnícke výkony, liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby na základe zmlúv o finančnom vyporiadaní,

c) platby za nevyhnutné a neodkladné liečenie poistencov poisťovne v cudzine,

d) účelové náklady na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti o poistencov, na nákup modernej zdravotníckej techniky a zdravotníckych technológií a na rozvoj lekárskej vedy a expertíznej činnosti,

e) náklady na činnosť poisťovne,

f) platby za poskytnutú potrebnú zdravotnícku starostlivosť iným poisťovniam alebo iným právnym subjektom za rovnakých platobných podmienok, ako sú poskytované platby zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 26

Účtovníctvo

Poisťovňa vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.10)

§ 27

Informačný systém

(1) Na zabezpečenie svojej činnosti si poisťovňa vytvára vlastný informačný systém.

(2) Poisťovňa vedie zoznam poistencov. Je oprávnená zhromažďovať a povinná uchovávať informácie umožňujúce identifikáciu poistenca po dobu deväťdesiatdeväť rokov od jeho narodenia.

(3) Používanie údajov informačného systému poisťovne je jej výhradným právom. Tieto údaje možno poskytovať iba so súhlasom správnej rady a zmluvných partnerov poisťovne, ktorých sa dotýkajú. Poisťovňa je povinná vytvárať organizačné a technické podmienky na prevádzku tohto systému a na znemožnenie jeho zneužitia.11)

(4) Informácie o poistencoch možno poskytovať len s ich súhlasom.

(5) Pre potreby rozhodovania a riadenia zdravotníctva poskytuje poisťovňa bezplatne potrebné informácie orgánom štátnej zdravotníckej správy.

§ 28

Kontrolná činnosť

(1) Poisťovňa je oprávnená kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia vykonávať kontrolu v zmluvných zdravotníckych zariadeniach a u iných subjektov poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť.

(2) Kontrolnú činnosť vykonávajú revízni lekári a ďalší osobitne určení pracovníci.

(3) Na rozsah kontrolnej činnosti a oprávnenia kontrolných orgánov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.12)

§ 29

Poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu nákladov za zdravotnícku starostlivosť, ktorá bola poskytnutá v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voči osobám zúčastneným na zdravotnom poistení. Tieto náhrady sú príjmom poisťovne.

§ 30

Na platenie poistného, jeho výšku, vymeriavací základ vrátane rozhodujúceho obdobia pre jeho určenie, splatnosť poistného, vykazovanie, zúčtovanie, vrátenie a premlčanie poistného, povinnosti platiteľa poistného a sankcie za ich neplnenie a na príspevky štátu na poistné sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)

§ 31

Do ustanovenia samosprávnych orgánov, najdlhšie do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, riadi činnosť poisťovne splnomocnenec vymenovaný ministrom obrany Slovenskej republiky.


§ 32

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 2, 4, 5, 6, 7, 25 a 26, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Liečebného poriadku poisťovne, vydaného podľa § 3 ods. 1.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10, 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia.Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.

2) § 4 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.Zákon č. 20/1966 Zb.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z.

4) § 33 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

6) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.

7) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z.

8) § 75 Zákonníka práce.

9) § 19 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z.

10) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

11) Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

12) § 25 až 27 zákona č. 9/1993 Z. z.

13) § 18 až 36 a § 39 zákona č. 7/1993 Z. z.