Zákon č. 86/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-86
Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994
Účinnosť od 15.04.1994
Aktuálne znenie 15.04.1994

86

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. marca 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Za násilné odvlečenie do Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch v rokoch 1944 až 1946, sa oprávneným osobám poskytne peňažná náhrada za dobu odvlečenia a za smrť, ktorá nastala v čase odvlečenia, v rozsahu obdobne podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. a zákona č. 633/1992 Zb.

(2) Oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá bola protiprávne násilne odvlečená ako civilná osoba jednotkami Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo Štátnou bezpečnosťou do Zväzu sovietskych socialistických republík alebo táborov, ktoré mal Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch,

a) z terajšieho územia Slovenskej republiky, je štátnym občanom Slovenskej republiky a má na jej území trvalý pobyt,

b) pochádza z terajšieho územia Slovenskej republiky a žijú tu jej potomkovia

(ďalej len „oprávnená osoba").“.

2. V § 2 ods. 3 sa slová „sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky“ a dopĺňa sa písmenom c), ktoré znie:

c) súrodenci oprávnenej osoby, ak preukážu, že počas odvlečenia oprávnenej osoby zmiernili následky, ktoré vznikli osobám uvedeným pod písmenami a) a b) v dôsledku odvlečenia oprávnenej osoby.“.

3. V § 2 ods. 5 prvá veta znie:

„Oprávnená osoba musí uplatniť svoj nárok na príslušnom ústrednom orgáne do 13. augusta 1994.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.