Zákon č. 84/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-84
Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994 do31.12.2007
Účinnosť od 01.05.1994 do31.12.2007
Zrušený 460/2007 Z. z.
Znenie 01.05.1994

84

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. marca 1994

o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

§ 1

(1) Slovenský Červený kríž je jediná vládou Slovenskej republiky uznaná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokoloch1). Je neštátna právnická osoba so sídlom v Bratislave. Na území Slovenskej republiky je nástupcom Česko-slovenského Červeného kríža, ktorý bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 1. decembra 1919.

(2) Slovenský Červený kríž v súlade so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi1) a závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca plní v mierových a vojenských časoch najmä tieto úlohy:

a) pôsobí ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby a je výhradne oprávnený pripravovať a vykonávať pomocnú vojenskú zdravotnú službu,

b) pôsobí v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a poskytuje pomoc v prípade katastrof, pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach alebo iných nešťastiach,

c) organizuje a sprostredkúva pomoc pri katastrofách a núdzových stavoch v postihnutých oblastiach mimo územia republiky,

d) organizuje zdravotnícku prípravu obyvateľov, školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci, obstaráva, udržuje a obnovuje zdravotnícke zásoby, organizuje a registruje sieť záchranných tímov, je garantom výučby prvej pomoci v autoškolách,

e) pomáha štátnej zdravotníckej správe pri organizovaní a zabezpečovaní bezpríspevkového darcovstva krvi vrátane prípravy krvných produktov na lekárske účely a oceňovania bezpríspevkových darcov krvi,

f) poskytuje ďalšie zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitné služby, spolupracuje pri každej verejnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, riešení problémov bezdomovcov, utečencov a ostatných osôb, ktoré túto pomoc nevyhnutne potrebujú,

g) zabezpečuje pátraciu službu podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1) a príslušných medzinárodných pravidiel,

h) zoznamuje obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža, so zásadami medzinárodného humanitného práva, šíri myšlienky mieru, vzájomnej úcty a porozumenia medzi ľuďmi a národmi,

ch) plní ďalšie úlohy, o ktoré ho požiada vláda Slovenskej republiky a sú v súlade s princípmi Červeného kríža.

(3) Slovenský Červený kríž je súčasťou medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca; 25. augustom 1993 bol uznaný Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve a je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

(4) Slovenský Červený kríž spolupracuje a sprostredkúva styky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1), záverov medzinárodných konferencií aj s inými národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ich medzinárodnými ústredňami a delegatúrami.

(5) Slovenský Červený kríž pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky. Podrobnejšie úlohy Slovenského Červeného kríža upravujú stanovy Slovenského Červeného kríža.

§ 2

Organizačná štruktúra Slovenského Červeného kríža

(1) Základnými organizačnými jednotkami Slovenského Červeného kríža sú miestne spolky, ktoré sa na základe dobrovoľnosti združujú do územných spolkov.

(2) Miestne spolky a územné spolky sú neštátne právnické osoby, ktoré v rozsahu vymedzenom stanovami vystupujú v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesú zodpovednosť z týchto vzťahov.

(3) Najvyšším orgánom Slovenského Červeného kríža je snem, ktorý zasadá raz za štyri roky.

(4) Predstaviteľom Slovenského Červeného kríža, ktorý ho reprezentuje navonok, je prezident Slovenského Červeného kríža; volí a odvoláva ho snem.

(5) Ďalšie orgány Slovenského Červeného kríža, pôsobnosť týchto orgánov, práva a povinnosti členov Slovenského Červeného kríža a zásady hospodárenia s jeho majetkom upravujú stanovy Slovenského Červeného kríža, ktoré schvaľuje snem.

(6) Vnútornú organizačnú štruktúru, vzájomné vzťahy medzi orgánmi a činnosť ústredného sekretariátu Slovenského Červeného kríža a sekretariátov územných spolkov Slovenského Červeného kríža upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje Najvyššia rada Slovenského Červeného kríža.

§ 3

(1) Slovenský Červený kríž získava prostriedky na svoju činnosť najmä členskými príspevkami, výnosmi z vlastnej činnosti a z vlastného majetku (§ 6 ods.2), z dotácií zo štátneho rozpočtu,2) prijímaním darov, dedičskými odkazmi, zbierkami a podobne.

(2) Vláda Slovenskej republiky poskytne každoročne Slovenskému Červenému krížu príspevok na výkon jeho činností podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1) v rozsahu úloh vymedzených v § 1 ods.2.

(3) Slovenský Červený kríž je pri plnení svojich úloh a povinností oslobodený od daní, cla, súdnych poplatkov a správnych poplatkov podľa osobitných predpisov 3), pričom pri bezplatnom darovaní hnuteľných vecí i nehnuteľných vecí Slovenskému Červenému krížu je oslobodený od poplatkov aj darca.

(4) Korešpodencia Slovenského Červeného kríža podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov je oslobodená od poštových poplatkov.4)

DRUHÁ ČASŤ

OCHRANA ZNAKU A NÁZVU ČERVENÉHO KRÍŽA

§ 4

(1) V súlade so ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi 1), závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pravidlami Medzinárodného výboru Červeného kríža a Červeného polmesiaca na používanie znaku a názvu Červeného kríža národnými spoločnosťami smie na území Slovenskej republiky v čase mieru a za vojny znak Červeného kríža alebo názov Červeného kríža používať iba

a) vojenská zdravotnícka služba na označenie a ochranu zdravotníckych útvarov a ústavov personálu a materiálu chránených Ženevskými dohovormi, ich dodatkovými protokolmi a ostatnými medzinárodnými dohovormi, upravujúcimi obdobné veci, ktorými je Slovenská republika viazaná,

b) Slovenský Červený kríž, jeho ústavy, zariadenia a personál pri svojej činnosti podľa písmena a) a v čase mieru a za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi,

c) medzinárodné organizácie Červeného kríža a ich personál za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi,

d) prevádzkovatelia vozidiel určených ako ambulancie a prevádzkovatelia záchranných staníc výlučne určených na bezplatné ošetrovanie ranených alebo chorých; na označenie týchto ambulancií a záchranných staníc v čase mieru len s výslovným súhlasom Slovenského Červeného kríža.

(2) Na iné účely alebo iné fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú používať znak alebo názov uvedený v odseku 1 alebo znak a názov ich napodobňujúci.

§ 5

(1) Tomu, kto použije neoprávnene znak alebo názov uvedený v § 4 alebo k tomu vedome napomáha, uloží príslušný orgán na návrh príslušného orgánu Slovenského Červeného kríža pokutu do výšky 50 000 Sk a ak ide o konanie v čase udalostí, na ktoré sa vzťahujú Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly, pokutu 250 000 Sk.

(2) Výnosy z pokút uložených podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o konanie, ktoré je trestným činom.

(4) Držiteľ veci je povinný bez meškania odstrániť neoprávnené označenie veci znakom alebo názvom uvedeným v § 4; ak tak neurobí, rozhodne príslušný orgán miestnej štátnej správy na návrh orgánu územného spolku Slovenského Červeného kríža o odstránení neoprávneného označenia na náklady držiteľa. Ak neoprávnené označenie nemožno z veci odstrániť, vysloví príslušný správny orgán prepadnutie alebo zhabanie veci, a to aj vtedy, ak k opatreniu podľa odseku 1 alebo k trestnému činu nedošlo; prepadnutá alebo zhabaná vec pripadá bez náhrady štátu.


TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 6

(1) Orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy sú povinné pomáhať Slovenskému Červenému krížu pri plnení jeho úloh.

(2) Slovenský Červený kríž je vlastníkom nehnuteľného majetku, ktorý mu bol prinavrátený podľa zákona č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 108/1993 Z. z.

§ 7

Zrušujú sa:

1. zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži,

2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 108/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Slovenského Červeného kríža.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli, Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na mori, Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny a Záverečný akt Diplomatickej konferencie uverejnené vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny a vyhlásené ako samostatné Prílohy Zbierky zákonov k čiastke 40/1954 Zb.Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I) a Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Protokol II) uverejnené oznámením Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb.Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly ratifikovala Slovenská republika 2. apríla 1993.

2) § 5 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

3) § 4 ods. 1 písm. f), § 9 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti.§ 18 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechoduĺ nehnuteľností.§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.§ 4 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskejĺ republiky č. 181/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.

4) Článok 140 Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny v znení vykonávacieho poriadku Svetovej poštovej dohody z roku 1989 v znení jej doplnkov.