Oznámenie č. 80/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-80
Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 11.04.1994

80

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie zo 16. marca 1994 č. 65/124/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce

(oznámenie o jeho vydaní uverejnené pod č. 142/1993 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení vzor účtovného výkazu Výkaz o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a obcí Úč RO 2-04 a vysvetlivky k zostavovaniu oddielu III. Doplňujúce údaje v nadväznosti na výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. novembra 1993 č. 41/494/1993, ktorým sa vydáva jednotné triedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí a jednotný spôsob evidencie o ich plnení (rozpočtová skladba).

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovný výkaz Výkaz o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a obcí Úč RO 2-04.

Podľa tohto opatrenia sa po prvýkrát postupuje pri zostavovaní výkazu za prvý štvrťrok 1994.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na daňových úradoch v sídle okresu.