Oznámenie č. 75/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-75
Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa výmeny nót o schválení, t. j. 12. novembra 1993, na základe článku 12 ods. 1.

Pôvodný predpis 11.04.1994

75

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. júla 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici.

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa výmeny nót o schválení, t. j. 12. novembra 1993, na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím dobrej susedskej spolupráce,

za účelom usporiadania odovzdávania a prijímania svojich občanov, ako aj občanov tretích štátov alebo tých, ktorí nemajú štátne občianstvo, na spoločnej štátnej hranici,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Každá zmluvná strana príjme na územie svojho štátu na návrh druhej zmluvnej strany bez zbytočných formalít každú osobu, ak možno vierohodne preukázať alebo ak existuje predpoklad, že táto osoba má štátne občianstvo štátu zmluvnej strany, ktorá je dožiadaná.

(2) Zmluvná strana, ktorá osobu odovzdala, prijme túto osobu naspäť, ak sa neskôr preukáže, že táto osoba nemala štátne občianstvo štátu zmluvnej strany, ktorá osobu prijala.

Článok 2

Každá zmluvná strana v prípade úmyslu odovzdať osobu uvedenú v článku 1, ktorá si vyžaduje osobitnú starostlivosť so zreteľom na vek, zlý zdravotný stav alebo pre inú dôležitú príčinu, má povinnosť oznámiť to druhej zmluvnej strane. Odpoveď druhej zmluvnej strany o mieste a termíne prijatia tejto osoby má sa zaslať neodkladne, najneskôr do siedmich dní od doručenia upovedomenia.

Článok 3

Ustanovenia článkov 1 a 2 sa primerane použijú aj na občanov tretích štátov a osoby, ktoré nemajú štátne občianstvo, ak majú povolený trvalý pobyt na území štátu zmluvnej strany, ktorá bola dožiadaná. V takom prípade sa pre potreby odovzdávania a prijímania preukazuje namiesto štátneho občianstva trvalý pobyt osoby na území štátu zmluvnej strany.

Článok 4

Osoby uvedené v článkoch 1 až 3 budú prijímať príslušné orgány zmluvných strán bez zbytočných formalít okrem prípadov, ktoré sa riešia inak, na základe iných vzájomných dohôd zmluvných strán.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom vymieňať vzory dokladov, ktoré môžu potvrdzovať štátne občianstvo štátov zmluvných strán, ako aj trvalý pobyt občanov tretích štátov a osôb bez štátneho občianstva na ich území.

Článok 6

(1) Každá zmluvná strana prijme naspäť občanov tretích štátov alebo osoby bez štátneho občianstva, ktoré z jej územia nelegálne prekročili spoločnú štátnu hranicu.

Ak od nelegálneho prekročenia spoločnej hranice štátov zmluvných strán takouto osobou neuplynulo 48 hodín a zmluvná strana o to požiada, druhá zmluvná strana prijme takú osobu bez zbytočných formalít.

(2) V ostatných prípadoch upovedomenie o úmysle odovzdať takúto osobu druhej zmluvnej strane musí zaslať zmluvná strana, ktorá osobu odovzdáva, najneskôr do 90 dní od nelegálneho prekročenia spoločnej štátnej hranice touto osobou. Upovedomenie musí obsahovať vierohodné údaje potvrdzujúce skutočnosť nelegálneho prekročenia hranice. Odpoveď zmluvnej strany, ktorá osobu prijíma, musí byť doručená najneskôr do siedmich dní po obdržaní upovedomenia.

(3) Lehota 90 dní podľa odseku 2 sa odloží, pokiaľ trvajú právne prekážky odovzdania, alebo na obdobie nevyhnutné na prerokovanie žiadosti osoby o azyl alebo žiadosti o povolenie na pobyt príslušnými orgánmi zmluvnej strany, ktorá takúto osobu odovzdáva.

(4) V prípade, ak sa neskôr zistí, že občan tretieho štátu alebo osoba bez štátneho občianstva neprekročila spoločnú štátnu hranicu, zmluvná strana, ktorá ju odovzdala, prijme túto osobu naspäť najneskôr do 30 dní po jej odovzdaní.

Článok 7

(1) Každá zmluvná strana prevezme na policajný prevoz občana tretieho štátu alebo osobu bez štátneho občianstva, ak druhá zmluvná strana o to požiada a zabezpečí jej prevzatie v cieľovom štáte, prípadne v ďalších tranzitných štátoch. Návrh na policajný prevoz musí obsahovať osobné údaje vyhostenej osoby, informáciu o tom, že je zabezpečené jej prijatie cieľovým alebo tranzitným štátom, miesto a dátum vyhostenia.

(2) Policajný prevoz sa môže zamietnuť, ak občanovi tretieho štátu alebo osobe bez štátneho občianstva hrozí nebezpečenstvo, že bude prenasledovaná alebo odsúdená na smrť, prípadne bude ohrozený jej život alebo sloboda z rasových, náboženských alebo národnostných dôvodov, prípadne pre jej príslušnosť k určitým spoločenským skupinám alebo pre politické názory. Policajný prevoz sa môže zamietnuť aj v prípade, ak osobe hrozí v dožiadanom štáte trestné stíhanie.

Článok 8

(1) Orgány štátu zmluvnej strany, ktorá osobu odovzdáva, vykonajú policajný prevoz vyhostenej osoby podľa právnych predpisov svojho štátu.

(2) Osoba prijatá na policajný prevoz sa môže odovzdať naspäť zmluvnej strane, ktorá ju odovzdala, ak sa zistia okolnosti uvedené v článku 7 ods. 1 a 2.

(3) Náklady spojené s navrhnutým policajným prevozom vrátane nákladov súvisiacich so spiatočným odovzdaním vyhostenej osoby znáša zmluvná strana, ktorá ju vyhostila.

Článok 9

(1) Návrh na policajný prevoz podáva a prerokúva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo vnútra Poľskej republiky. Návrh musí obsahovať vyhlásenie, že sú splnené podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 a nie sú známe príčiny zamietnutia podľa článku 7 ods. 2.

(2) Zmluvná strana, ktorá osobu odovzdáva, po dohode so zmluvnou stranou, ktorá osobu prijíma, zabezpečí policajný prevoz v čo najkratšom termíne. Ak sa návrh zamietne vzhľadom na nedostatok požadovaných podmienok, je potrebné zmluvnej strane, ktorá osobu odovzdáva, predložiť rozhodujúce dôvody zamietnutia.

Článok 10

Na realizáciu tejto dohody Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Poľskej republiky uzavrú vykonávací protokol, v ktorom budú určené

– príslušné orgány zmluvnej strany na odovzdávanie, prijímanie a policajný prevoz, ako aj odpovede na dožiadanie vo veci totožnosti svojich občanov,

– hraničné priechody, na ktorých sa budú odovzdávať a prijímať osoby,

– údaje a doklady nevyhnutné pri odovzdávaní a prijímaní,

– spôsob a postup hradenia nákladov, ktoré vyplývajú z článku 8 ods. 3 tejto dohody.

Článok 11

Každá zmluvná strana môže časovo odložiť vykonávanie tejto dohody vcelku alebo jej časti okrem článkov 1 až 3 z dôvodov spojených s verejným poriadkom a bezpečnosťou alebo ochranou zdravia osôb. Zmluvná strana bezodkladne oznámi takéto rozhodnutie, ako aj jeho odvolanie druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

Článok 12

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 30. dňom odo dňa výmeny nót o tomto schválení.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, ak ju jedna zo zmluvných strán diplomatickou cestou písomne nevypovie. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov od obdržania oznámenia o vypovedaní dohody druhou zmluvnou stranou.

Dané v Bratislave 8. júla 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Moravčík v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Krzystof Skubiszewski v. r.