Vyhláška č. 69/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-69
Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994 do30.04.2001
Účinnosť od 01.04.1994 do30.04.2001
Zrušený 150/2001 Z. z.
Znenie 01.04.1994

69

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 23. marca 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov, sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe vyhlášky Sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike podľa územných obvodov okresov vrátane územného obvodu hl. mesta SR Bratislavy a správ finančnej kontroly v bode I. Sídla a pôsobnosť daňových úradov – Hlavné mesto SR Bratislava

1. V odseku Daňový úrad Bratislava II sa slová „územné obvody mestských častí Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa,“ nahrádzajú slovami „územný obvod mestskej časti Ružinov okrem katastrálneho územia Prievoz a katastrálneho územia Trnávka,“.

2. Za odsek Daňový úrad Bratislava V sa vkladá nový odsek, ktorý znie:
„Daňový úrad Bratislava VI
územné obvody mestských častí Podunajské Biskupice, Vrakuňa, katastrálne územie Prievoz a katastrálne územie Trnávka,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.


Rudolf Filkus v. r.