Oznámenie č. 6/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce, a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. mája 1993 č. 65/53/1993 na predkladanie údajov účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-6
Čiastka 2/1994
Platnosť od 25.01.1994 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 25.01.1994

6

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve a podľa § 7 ods. 4 a § 23 ods. 3 a v spojitosti s § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

opatrenie z 29. novembra 1993 č. 65/335/1993, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993 (oznámenie o jeho vydaní uverejnené pod č. 142/1993 Z. z.), ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce, a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. mája 1993 č. 65/53/1993 (oznámenie o jeho vydaní uverejnené pod č. 143/1993 Z. z.) na predkladanie údajov účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí.

Týmto opatrením sa mení určenie mernej jednotky tisíc Sk a Sk pri zostavení účtovných výkazov, uvádzanie zostatku účtu 131 – Obstaranie tovaru vo výkaze Súvaha Úč ROPO 3-02 k 30. júnu, spôsob predkladania účtovných výkazov obcou za obec a ňou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a štruktúra súborov dát účtovnej závierky odovzdávaných na disketách za obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce, vydaných opatrením Federálneho ministerstva financií z 30. júla 1992 č. V/20 530/1992 (oznámenie o jeho vydaní uverejnené v čiastke 119/1992 Zb.), a podľa postupov účtovania pre malé príspevkové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, vydaných opatrením Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. j. V/2-31 372/1992 (uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1992).

Podľa tohto opatrenia sa postupuje aj pri účtovnej závierke za rok 1993.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na daňových úradoch v sídle okresu.