Oznámenie č. 59/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-59
Čiastka 16/1994
Platnosť od 21.03.1994
Redakčná poznámka

Ustanovuje sa, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 5. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky (oznámenie MPSVR SR č. 36/1994 Z. z.) a jej dodatok č. 1 zo 16. februára 1994 (oznámenie MPSVR SR č. 59/1994 Z. z.) sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe výnosu (vyhlásenom oznámením č. 113/1994 Z. z. s účinnosťou od 6. mája 1994).

Pôvodný predpis 21.03.1994

59

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods.1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 10. februára 1994 do 10. marca 1994 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu uzavretá 27. januára 1994 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok zo dňa 22. decembra 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretej 16. decembra 1992 medzi Zväzom bánk a poisťovní Českej a Slovenskej Federatívnej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 18. januára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením organizácií verejnoprospešných záujmov Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 31. januára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 18. januára 1994 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 10. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

7. Dodatok č.1 zo dňa 16. februára 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 5. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 18. februára 1994 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom PROJEKT Slovenskej republiky.