Oznámenie č. 5/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 30. júla 1992 č. V/20 530/1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-5
Čiastka 2/1994
Platnosť od 25.01.1994 do31.12.2002
Zrušený 742/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 25.01.1994

5

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 29. novembra 1993 č. 65/331/1993, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 30. júla 1992 č. V/20 530/1992 (oznámenie o jeho vydaní uverejnené v čiastke 119/1992 Zb.), ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce.

Týmto opatrením sa mení vymedzenie pojmu malá obec na účely účtovej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce.

Podľa tohto opatrenia postupujú obce.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na daňových úradoch v sídle okresu.