Vyhláška č. 47/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-47
Čiastka 13/1994
Platnosť od 07.03.1994 do31.12.1998
Účinnosť od 07.03.1994 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.
Znenie 07.03.1994

47

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. februára 1994,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 35 písm. e) bod 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat sa mení takto:

V prílohe vyhlášky č. 117/1987 Zb. bode B písm. a) sa vypúšťa text:

„chróm
celková kŕmna dávka 5,0
kŕmne mlieko 0,5
obilniny, kŕmne zmesi kompletné, kŕmne
zmesi doplnkové 3,0
objemové krmivá čerstvé, sušené mlieko
a mliečne kŕmne zmesi, bielkovinové
krmivá živočíšneho pôvodu, bielkovinové
krmivá rastlinného pôvodu 5,0
náhradné krmivá 10,0
objemové krmivá sušené, minerálne doplnky 15,0"

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Baco v. r.