Zákon č. 38/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave dôchodkov priznaných v roku 1994

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-38
Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do31.12.2003
Účinnosť od 28.02.1994 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Znenie 28.02.1994

38

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. januára 1994

o úprave dôchodkov priznaných v roku 1994

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané od 1. januára 1994 do 31. decembra 1994 sa zvyšujú odo dňa ich priznania takto:

a) o pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku, a to

1. o 300 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov,

2. o 180 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,

3. o 150 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,

4. o 90 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa, a

b) o 16 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorý vznikol občanovi nárok ku dňu priznania dôchodku zvýšeného o pevnú sumu podľa písmena a).

§ 2

(1) Pre zvýšenie dôchodkov podľa tohto zákona platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 2 a 3, § 6 a 7 zákona o zvyšovaní dôchodkov.1)

(2) Pri súbehu nárokov na viac dôchodkov sa zvyšuje iba jeden dôchodok, a to ten, ktorého zvýšenie je výhodnejšie.

(3) Vdovské a sirotské dôchodky podľa § 1 sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa tohto zákona.

(4) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platí o úprave dôchodkov obdobne zákon o sociálnom zabezpečení.

§ 3

Doplatok zvýšenia dôchodkov podľa tohto zákona pri dôchodkoch priznaných v januári, vo februári a v marci 1994 sa vykoná najneskôr do 30. apríla 1994.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. a zákona Národnejĺ rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z.