Zákon č. 369/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-369
Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994
Účinnosť od 30.12.1994
Aktuálne znenie 30.12.1994

369

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. decembra 1994,

ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z. sa mení takto:

1. V § 10 ods. 1 znie:

(1) Rozhodnutie o privatizácii priamym predajom mimo verejnej obchodnej súťaže (ďalej len „verejná súťaž“) alebo verejnej dražby vydáva Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „prezídium“) na návrh ministerstva alebo Výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Rozhodnutie o privatizácii v ďalších veciach si prezídium môže vyhradiť.“.

2. V § 10 ods. 10 znie:

(10) Rozhodnutie o privatizácii môže zmeniť prezídium v prípadoch, keď po vydaní rozhodnutia vyjdú dodatočne najavo skutočnosti, ktoré neboli známe v čase vydania rozhodnutia o privatizácii a mali by na jeho pôvodné rozhodovanie o privatizácii podstatný vplyv.“.

3. V § 45 ods. 5 znie:

(5) Výnimky z ustanovení odsekov 1 a 4 môže v odôvodnených prípadoch povoliť prezídium na návrh zakladateľa. Vláda na návrh prezídia môže ustanoviť, v ktorých prípadoch možno robiť úkony podľa ustanovení odsekov 1 a 4 bez povolenia prezídia, prípadne ustanoviť podmienky, pri splnení ktorých povolenie udeľuje ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.