Oznámenie č. 362/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o majetkovom vysporiadaní a ďalšom zabezpečení sústavy Tranzitného plynovodu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-362
Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu.

Pôvodný predpis 29.12.1994

362

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. marca 1993 bola v Židlochoviciach podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o majetkovom vysporiadaní a ďalšom zabezpečení sústavy Tranzitného plynovodu.

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu.

Do textu zmluvy možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.