Nález č. 355/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Ihľany s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-355
Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994
Účinnosť od 29.12.1994
Aktuálne znenie 29.12.1994

355

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 18. októbra 1994

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. októbra 1994 v senáte zloženom z predsedu JUDr. Miloša Seemanna a z členov senátu JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Tibora Šafárika o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa článku 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce Ihľany z 19. septembra 1993 č. 3/93 o ochrane obecného majetku a majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi uvedenými v návrhu takto

rozhodol:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ihľany z 19. septembra 1993 č. 3/93 o ochrane obecného majetku a majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, nie je v súlade s článkami 65 ods. 1, 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, s § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s § 25 až 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, s § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 35/1984 Zb. na vykonanie tohto zákona.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie obce Ihľany z 19. septembra 1993 č. 3/93 o ochrane obecného majetku a majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina, účinnosť v celom svojom rozsahu. Pokiaľ obecné zastupiteľstvo obce Ihľany neuvedie toto všeobecne záväzné nariadenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s príslušnými ustanoveniami zákonov, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda senátu:

Miloš Seemann v.r.