Nariadenie vlády č. 340/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/1994 Z. z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-340
Čiastka 89/1994
Platnosť od 12.12.1994 do31.12.2002
Účinnosť od 12.12.1994 do31.12.2002
Zrušený 303/1995 Z. z.
Znenie 12.12.1994

340

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. novembra 1994,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/1994 Z.z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/1994 Z. z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu sa dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „vrátane výdavkov na poistenie podľa osobitných predpisov,1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/1993 Z. z. o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.“.

2. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

„ § 4a

Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže na návrh príslušného ústredného orgánu povoliť v odôvodnených prípadoch výnimky z ustanovenia § 3 tohto nariadenia.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.