Opatrenie č. 333/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje úprava Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-333
Čiastka 88/1994
Platnosť od 01.12.1994
Pôvodný predpis 01.12.1994

333

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 18. novembra 1994,

ktorým sa vyhlasuje úprava Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Štatistické zisťovanie organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 1 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 329/1993 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994, sa dopĺňajú takto:

Názov zisťovania: Sociálna situácia domácností

Značka štatistického formulára: SSD-1

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o sociálnej situácii domácností a o faktoroch, ktoré túto situáciu podmieňujú.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: dotazník.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o domácnostiach: demografická štruktúra domácností, príjem, majetok a charakteristika bývania domácností, potreby domácností a ich sebahodnotenie, spoločenský život, vzájomná pomoc. Údaje o osobách: základné demografické charakteristiky, štruktúra príjmov, pracovná kariéra a zamestnanie, hľadanie práce (nezamestnanosť), zdravotný stav.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybraných 10 000 domácností podľa evidencie zo sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: 11.-19. 2. 1995.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Poľnohospodársky cenzus 1994

Značka štatistického formulára: Poľ C 1994

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať prehľad o subjektoch podnikajúcich v poľnohospodárstve. Výber ukazovateľov zahŕňa okrem ukazovateľov charakterizujúcich hospodárenie podniku aj ukazovatele zobrazujúce proces jeho transformácie pre časové rady, správy a analýzy, medzinárodné ročenky a ročenky SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Charakteristika hospodárskej činnosti, charakteristika podnikateľského subjektu, súhrnné informácie o pôde, vybrané finančné ukazovatele, informácie o pracovníkoch, počet strojov a zariadení, stavy hospodárskych zvierat a úroda poľnohospodárskych plodín a ovocia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky subjekty podnikajúce v poľnohospodárstve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: jednorazová.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Cenzus živnostníkov

Značka štatistického formulára: SP-C-94

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať úplné informácie o súkromných podnikateľoch nezapísaných v obchodnom registri. Získané informácie budú slúžiť pre potreby SNA, na aktualizáciu Registra štatistických jednotiek a na vytvorenie opory výberov pre výberové zisťovania. Získané výsledky sa použijú na vypracovanie analytických štatistických materiálov pre vládne orgány SR, ako aj na medzinárodné porovnania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: dotazník.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Identifikačné údaje podnikateľa, počet zamestnancov, vyplatené mzdy, príjmy a výdavky, stav nehmotného a hmotného investičného majetku, zásoby, dopravné ukazovatele a druh prevádzky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Súkromní podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri k 31. 12. 1994 okrem subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: jednorazová.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 6. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 16 000 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.