Zákon č. 33/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-33
Čiastka 9/1994
Platnosť od 24.02.1994 do31.01.2001
Účinnosť od 01.03.1994 do31.01.2001
Zrušený 4/2001 Z. z.
Znenie 01.03.1994

33

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. januára 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. h) znie:

h) organizuje a vykonáva činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených v strediskách vedľajšieho hospodárstva, vnútornej prevádzky a na pracoviskách právnických osôb; organizuje aj ďalšie práce prospešné pre spoločnosť,1a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 26 a § 27 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Základnými článkami organizácie zboru sú generálne riaditeľstvo zboru, ústavy na výkon väzby, nápravnovýchovné ústavy a nemocnica pre obvinených a odsúdených, ktoré zriaďuje a zrušuje minister, tie sú rozpočtovými organizáciami.

(3) Na čele ústavov na výkon väzby a nápravnovýchovných ústavov sú riaditelia; do funkcií ich ustanovuje a z nich odvoláva generálny riaditeľ.".

3. V § 4 sa vypúšťa prvá veta.

4. V § 5 ods. 5 a v nasledujúcom texte zákona sa slovo „väznica" nahrádza slovami „ústav na výkon väzby" a slovo „žalár" slovami „nápravnovýchovný ústav.".

5. V § 10 ods. 1 znie:

(1) Príslušník zboru je oprávnený zisťovať totožnosť osoby, ktorá svojím správaním ruší výkon strážnej služby v blízkosti stráženého objektu alebo počas eskortovania obvineného a odsúdeného.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 1, 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 2, 3, 4 a 5.

6. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Oprávnenie odňať zbraň a vec

(1) Príslušník zboru je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaná osoba alebo iná osoba vstupujúca do objektov ústavu na výkon väzby alebo do nápravnovýchovného ústavu nemá pri sebe zbraň alebo vec, ktorou by mohla ohroziť život alebo zdravie a tú jej odňať. Odňatie zbrane alebo veci príslušník zboru písomne potvrdí.

(2) Zbraň alebo vec odňatú podľa odseku 1 je príslušník zboru povinný vrátiť pri prepustení osoby alebo pri skončení návštevy v ústave na výkon väzby alebo v nápravnovýchovnom ústave, ak tomu nebránia zákonné dôvody alebo povaha odňatej veci. Prevzatie zbrane alebo veci potvrdí osoba, ktorej sa vrátila, svojím podpisom.

(3) Ak príslušník zboru nemôže odňatú zbraň alebo vec vrátiť z dôvodov uvedených v odseku 2, vydá osobe potvrdenie o jej odňatí a oznámi jej, že zbraň alebo vec sa odovzdá útvarom Policajného zboru a zabezpečí jej odovzdanie týmto útvarom.

(4) Zbraňou na účely tohto zákona sa rozumie všetko, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.5)".

7. V § 12 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú slová „zamerané aj na zamedzenie donášania alkoholických nápojov a iných návykových látok".

8. V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a poriadku v nich".

9. Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a

Oprávneniazboru pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti

(1) S cieľom predchádzať a odhaľovať trestnú činnosť obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody môže zbor primerane svojim úlohám a podmienkam činnosti používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti podľa osobitného predpisu5a) po predchádzajúcom súhlase generálneho riaditeľa.

(2) Informačno-technické prostriedky sa môžu používať v podmienkach výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody po dohode generálneho riaditeľa s prezidentom Policajného zboru v súlade s osobitným predpisom.5b)

(3) Použitie prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov nesmie byť v rozpore s účelom výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a) a 5b) znejú:

5a) § 39 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

5b) § 35 až 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.".

10. V § 13 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) šokové plynové a elektrické paralyzátory,".

Doterajšie písmená h), i), j), k), l) a m) sa označujú ako písmená i), j), k), l), m) a n).

11. § 15 znie:

㤠15

(1) Príslušník zboru je oprávnený použiť voči každému, kto svojím konaním ruší výkon služby, hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a šokové plynové a elektrické paralyzátory, aby

a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnú bezpečnosť pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok,

c) predviedol obvineného alebo odsúdeného, ktorý kladie aktívny odpor,

d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.

(2) Hmaty a chvaty je príslušník zboru oprávnený použiť aj pri predvedení obvineného alebo odsúdeného, ktorý kladie pasívny odpor.".

12. Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:

㤠16a

Putá je príslušník zboru oprávnený použiť

a) na spútanie obvineného alebo odsúdeného, ktorý kladie aktívny odpor alebo poškodzuje majetok po márnej výzve, aby od takého konania upustil,

b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých obvinených alebo odsúdených za podmienok uvedených v písmene a),

c) pri vykonávaní služobných úkonov alebo procesných úkonov s obvineným alebo odsúdeným, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek.".

13. Za § 17 sa vkladajú nové § 17a, 17b, 17c a 17d, ktoré znejú:

㤠17a

Prúd vody môže príslušník zboru použiť na rozptýlenie zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí nerešpektujú pokyny, porušujú ustanovený poriadok a odmietajú rozísť sa.

§ 17b

(1) Služobného psa môže príslušník zboru použiť voči každému, kto svojím konaním ruší výkon služby, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak,

a) aby zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok,

c) aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup takým osobám zakázaný,

d) na prenasledovanie obvineného alebo odsúdeného na úteku,

e) aby donútil ukrývajúceho sa obvineného alebo odsúdeného opustiť úkryt,

f) pri strážení a eskortovaní obvineného alebo odsúdeného.

(2) Príslušník zboru používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu obvineného alebo odsúdeného vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.

§ 17c

Zásahovú výbušku môže príslušník zboru použiť v uzavretom priestore proti obvinenému alebo odsúdenému, ktorý sa na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt.

§ 17d

(1) Úder strelnou zbraňou môže príslušník zboru použiť v nutnej obrane, spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.

(2) Hrozbu strelnou zbraňou môže príslušník zboru použiť, aby

a) pri vykonávaní služobného zákroku alebo služobného úkonu zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, najmä ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) predviedol obvineného alebo odsúdeného, ktorý kladie aktívny odpor,

c) zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok,

d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup takým osobám zakázaný,

e) zabránil úteku obvinených alebo odsúdených a pri ich prenasledovaní,

f) v prípade bezprostredného ohrozenia obvineným alebo odsúdeným bol pripravený použiť v nutnej obrane strelnú zbraň.

(3) Varovný výstrel do vzduchu môže príslušník zboru použiť iba v prípadoch, v ktorých je oprávnený použiť strelnú zbraň.".

14. V § 18 ods. 3 sa písmeno „l)" nahrádza písmenom „m)".

15. Nadpis nad § 21 znie: „Justičná stráž a jej oprávnenia pri ochrane súdnych a iných objektov a poriadku v nich" a nadpis pod § 21 sa vypúšťa.

16. V § 21 ods. 1 znie:

(1) Ochranu súdnych a iných objektov a poriadku v nich vykonávajú príslušníci zboru zaradení do justičnej stráže.".

17. V § 21 ods. 4 znie:

(4) Na povinnosti a oprávnenia príslušníkov zboru, ktorí plnia úlohy podľa odseku 1, sa vzťahujú ustanovenia § 21a.".

18. Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:

㤠21a

(1) Príslušníci zboru vykonávajúci službu pri ochrane súdnych a iných objektov sú povinní pred vykonaním služobného zákroku, služobného úkonu alebo inej služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osôb, tieto osoby vyzvať, aby upustili od protiprávneho konania a upozorniť ich, že ak tak neurobia, bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov.

(2) Ak je páchaný trestný čin alebo priestupok v súdnych alebo iných objektoch, príslušníci zboru vykonávajúci službu podľa odseku 1 sú povinní vykonať služobný zákrok, prípadne urobiť iné opatrenia nevyhnutné na vykonanie služobného zákroku, najmä vyrozumieť o tom najbližší útvar Policajného zboru.

(3) Príslušníci zboru vykonávajúci službu podľa odseku 1 sú pri plnení úloh podľa odseku 1 a 2 oprávnení požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu alebo priestupku a jeho páchateľa a zaznamenať si potrebné údaje o osobe, ktorá je povinná požiadavke vyhovieť. Ak takáto osoba odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ju nemôže preukázať, vyrozumie príslušník zboru o tom príslušný útvar Policajného zboru a požiada o jej predvedenie na útvar za účelom vykonania potrebných úkonov na zistenie jej totožnosti a riadneho objasnenia jej konania.

(4) Príslušníci zboru vykonávajúci službu podľa odseku 1 sú povinní odňať osobe vstupujúcej do súdnych a iných objektov zbraň alebo vec, ktorou by mohla ohroziť život alebo zdravie iných osôb. Odňatú zbraň alebo vec sú povinní vrátiť osobe pri jej odchode z týchto objektov, ak tomu nebránia zákonné dôvody alebo povaha odňatej veci. Prevzatie zbrane alebo veci potvrdí osoba, ktorej sa vrátila, svojím podpisom.

(5) Príslušníci zboru vykonávajúci službu podľa odseku 1 sú oprávnení po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci, o ktorej sa možno domnievať, že v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku sa môže vysloviť jej prepadnutie alebo sa môže zhabať, ju odňať. O odňatí veci spíšu úradný záznam. Osobe, ktorej sa vec odňala, vystavia potvrdenie o odňatí veci a odňatú vec odovzdajú príslušníkom Policajného zboru.

(6) Príslušníci zboru vykonávajúci službu podľa odseku 1 sú oprávnení za účelom vykonania neodkladných služobných úkonov zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život a zdravie alebo život a zdravie iných osôb a majetok. Ak po vykonaní týchto úkonov príslušník zboru neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému orgánu, je povinný ihneď ju prepustiť. O zaistení osoby sa spíše úradný záznam.".

19. V § 22 ods. 1 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a text za ňou sa vypúšťa.

20. V § 22 ods. 3 znie:

(3) Zbor spolupracuje s Policajným zborom, najmä v oblasti odhaľovania trestných činov, pátrania po obvinených alebo odsúdených, ktorí ušli z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, ako aj pri ochrane súdnych a iných objektov a výcviku zásahových skupín.".

21. V § 24 ods. 2 znie:

(2) Na trestné činy spáchané príslušníkmi zboru pri výkone služby sa vzťahujú ustanovenia Trestného zákona o vojenských trestných činoch.6a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

6a) § 90 ods. 3 písm. c) Trestného zákona.".

22. § 26 znie:

㤠26

Zrušujú sa ustanovenia § 61 až 63 ods. 5, § 63a a § 67 a zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.".


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.