Oznámenie č. 328/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Plánu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky v oblasti kultúry na roky 1994–1995

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-328
Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1995
Redakčná poznámka

Plán spolupráce nadobudol platnosť 21. februára 1994 na základe článku 15.

Pôvodný predpis 25.11.1994

328

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. februára 1994 bol v Pekingu podpísaný Plán spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky v oblasti kultúry na roky 1994-1995.

Plán spolupráce nadobudol platnosť 21. februára 1994 na základe článku 15.

Do textu Plánu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.