Oznámenie č. 326/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Rumunska na roky 1994–1995

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-326
Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1995
Redakčná poznámka

Memorandum o spolupráci nadobudlo platnosť dňom jeho podpísania, t. j. 26. augusta 1993.

Pôvodný predpis 25.11.1994

326

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 1993 bolo v Bukurešti podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Rumunska na roky 1994-1995.

Memorandum o spolupráci nadobudlo platnosť dňom jeho podpísania, t. j. 26. augusta 1993.

Do textu Memoranda o spolupráci možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.