Oznámenie č. 321/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-321
Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru sa končí 25. novembra 1994 na základe článku 13.

Pôvodný predpis 25.11.1994

321

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 24. mája 1994 č. 494 schválila vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísaného 26. novembra 1964 v Káhire (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 9/1965 Zb.). Nóta o vypovedaní dohovoru bola zaslaná Ministerstvu zahraničných vecí Egyptskej arabskej republiky 25. mája 1994.

Platnosť dohovoru sa končí 25. novembra 1994 na základe článku 13.