Oznámenie č. 317/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-317
Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 3. mája 1993 na základe článku 10 ods. 1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je Správna dohoda (oznámenie č. 109/2001 Z. z.), ktorá nadobudla platnosť 30. januára 2001.

Pôvodný predpis 25.11.1994

317

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov.

Zmluva nadobudla platnosť 3. mája 1993 na základe článku 10 ods. 1.

So zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval. Na základe článku 10 ods. 1 sa Zmluva predbežne vykonáva od 1. januára 1993.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

o vzájomnom zamestnávaní občanov

Slovenská republika a Česká republika

so želaním rozvíjať hospodársku spoluprácu a umožniť voľný pohyb pracovných síl sa dohodli uzavrieť Zmluvu o vzájomnom zamestnávaní občanov jedného štátu na území druhého štátu (ďalej len „zmluva").

Článok 1

Táto zmluva sa vzťahuje na občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike a na občanov Českej republiky s trvalým pobytom v Českej republike, ktorí budú zamestnávaní na území druhého zmluvného štátu; zamestnávanie sa môže uskutočňovať individuálne alebo skupinovo.

Článok 2

(1) Vzájomné zamestnávanie občanov jedného zmluvného štátu u zamestnávateľa so sídlom na území druhého zmluvného štátu (ďalej len „vzájomné zamestnávanie") vychádza z právnych predpisov platných v štáte, v ktorom je sídlo zamestnávateľa, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Vzájomné zamestnávanie podľa tejto zmluvy nevyžaduje udelenie povolenia na zamestnanie. Zamestnávateľ má povinnosť zaregistrovať občanov druhého zmluvného štátu na územnom orgáne práce príslušnom podľa sídla zamestnávateľa.

(3) Pracovné povolenie sa nevyžaduje ani pre zamestnancov, ktorých zamestnávateľ so sídlom na území jedného zmluvného štátu vysiela na výkon práce na územie druhého zmluvného štátu. Zamestnávateľ je však povinný týchto zamestnancov zaregistrovať na územnom orgáne práce príslušnom podľa miesta výkonu práce.

Článok 3

Občania zmluvných štátov majú pri vzájomnom zamestnávaní právo na pobyt počas doby zamestnania. Povolenie na pobyt sa udeľuje na základe potvrdenia zamestnávateľa o prijatí do zamestnania.

Článok 4

Príspevok na zamestnanosť pri vzájomnom zamestnávaní podľa tejto zmluvy odvádza zamestnávateľ podľa právnych predpisov platných na území zmluvného štátu, v ktorom má zamestnávateľ svoje sídlo.

Článok 5

(1) Podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „podpora"), jeho výška a vyplácanie sa riadia právnymi predpismi platnými na území zmluvného štátu, v ktorom má zamestnávateľ svoje sídlo.

(2) Doba zamestnania na území druhého zmluvného štátu sa započítava do doby rozhodujúcej pre vznik nároku na podporu. Na výpočet podpory sa zamestnanie na území druhého zmluvného štátu nepovažuje za zamestnanie vykonávané v cudzine.

Článok 6

Zdaňovanie miezd a platov za prácu, ich náhrad a ďalších dávok poskytovaných v súvislosti so vzájomným zamestnávaním sa riadi daňovými predpismi zmluvného štátu, na ktorého území má svoje sídlo zamestnávateľ, so zreteľom na Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku.

Článok 7

Finančné plnenia vyplývajúce zo vzájomného zamestnávania, ako aj podpory sa na území druhého zmluvného štátu vykonávajú na základe platobnej dohody uzavretej medzi oboma zmluvnými štátmi; ak by takáto dohoda nebola, v mene zameniteľnej v štáte, v ktorom má zamestnávateľ svoje sídlo.

Článok 8

Sociálne zabezpečenie občanov jedného zmluvného štátu zamestnaných na území druhého zmluvného štátu sa riadi Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení.

Článok 9

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky dohodnú v správnej dohode nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tejto zmluvy a spôsob použitia jej ustanovení.

Článok 10

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť po tom, keď ju podľa svojich ústavných predpisov schvália obe zmluvné strany. Zmluva sa bude predbežne vykonávať od 1. januára 1993.

(2) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každý zo zmluvných štátov ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou.

(3) Ak sa zmluva vypovie, stratí platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede druhému zmluvnému štátu.

(4) Táto zmluva sa môže zmeniť alebo doplniť so súhlasom oboch zmluvných štátov.

Článok 11

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Prahe 29. októbra 1992.

Za Slovenskú republiku:

Vladimír Mečiar v. r.

Za Českú republiku:

Václav Klaus v. r.