Nález č. 314/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia s Ústavou Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-314
Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994 do31.12.1994
Účinnosť od 15.11.1994 do31.12.1994
Zrušený 274/1994 Z. z.
Znenie 15.11.1994

314

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 19. októbra 1994

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta, JUDr. Miloša Seemanna a JUDr. Tibora Šafárika vo veci navrhovateľa generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti Národnej rade Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou základných práv a slobôd na neverejnom zasadnutí 19. októbra 1994 takto

rozhodol:

Ustanovenie § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 a 2 a s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky ani s čl. 31 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia účinnosť. Pokiaľ Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou základných práv a slobôd, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.