Vyhláška č. 302/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-302
Čiastka 85/1994
Platnosť od 11.11.1994
Účinnosť od 01.01.2018
Aktuálne znenie 01.01.2018

302

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. októbra 1994,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VEDENIA MATRÍK

§ 1

Matričná kniha

(1) Knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí (ďalej len „matričná kniha“) tvorí súbor úradne zviazaných predpísaných tlačív.

(2) Okresný úrad zabezpečuje matričnú knihu pre obec alebo mestskú časť, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad”) a vykonáva jej zviazanie tak, že na prvej strane, ktorá nie je očíslovaná, vyplní doložku uvádzajúcu počet očíslovaných strán, uvedie podpis oprávnenej osoby, odtlačok úradnej pečiatky, dátum a miesto. Cez knihu sa prevlečie trikolórna šnúra vo farbách štátnej vlajky, ktorej konce sa na prvej neočíslovanej strane zapečatia úradnou pečaťou alebo lepiacou páskou s odtlačkom úradnej pečiatky okresného úradu. Pre osobitnú matriku vykonáva tieto činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).

(3) Číslovanie strán sa začína číslom 1. Strany sa číslujú tak, že protiľahlé strany majú rovnaké číslo (ďalej len „matričná strana“).

(4) Matričná kniha má na prednej doske predtlačený názov druhu knihy a štítok, na ktorom sa vyznačí názov obce alebo mestskej časti, pre ktorú sa matričná kniha vedie, poradové číslo zväzku a prvý a posledný deň zápisov. Matričná kniha musí byť uložená v uzamknutej, kovovej a ohňovzdornej skrini tak, aby bola zabezpečená jej ochrana pred zničením a poškodením a pred zneužitím údajov, ktoré obsahuje.

§ 2

Čiastkové matričné knihy

(1) Matričnému úradu, ktorý vykonáva väčší počet zápisov, môže okresný úrad povoliť alebo nariadiť vedenie čiastkovej matričnej knihy; pritom určí spôsob rozdelenia zápisov do čiastkových matričných kníh.

(2) Jednotlivé čiastkové matričné knihy sa označujú rímskym číslom lomeným arabským číslom zväzku. Na prvej strane čiastkovej matričnej knihy sa vyznačuje miesto alebo obvod, na ktorý sa vzťahuje. Na výpisoch z matriky sa vždy uvádza označenie čiastkovej matričnej knihy.

§ 3

Abecedný register

(1) Zápis o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí sa súčasne vyznačí v abecednom mennom registri; vedie sa na konci každého zväzku matričnej knihy. V registri sa zapisuje aj strana a poradové číslo zápisu v príslušnej matričnej knihe.

(2) Pri zmene mena alebo zmene priezviska osoby zapísanej v matričnej knihe, táto zmena sa vyznačí v registri novým zápisom.

§ 4

Vykonávanie zápisov v matričnej knihe

(1) Do matričnej knihy sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstiev a úmrtia, ku ktorým došlo v kalendárnom roku. V zápisoch skutočností, ktoré nastali v nasledujúcich rokoch, sa pokračuje, kým sa nedopíše celá kniha. Zápisy sa v každom ročníku číslujú samostatne a na konci ročníka sa ponecháva primeraný počet strán na prípadné dodatočné zápisy.

(2) Ak sa matričná kniha dopíše pred skončením kalendárneho roku, použije sa ďalšia kniha, pričom sa v číslovaní zápisov pokračuje. Jednotlivé zväzky tej istej matričnej knihy nasledujúce za sebou sa postupne označujú arabským číslom.

§ 5

(1) Zápis v matričnej knihe sa vykonáva vyplnením stĺpcov podľa predtlače a označuje sa poradovým číslom. Poradové číslo sa vyznačuje až pri vykonávaní zápisu.

(2) Stĺpec, ktorý nemožno vyplniť preto, že sa nevie o príslušných skutočnostiach, sa prečiarkne; nemožno však prečiarknuť stĺpec „dodatočné záznamy a zmeny“.

(3) Ak niektoré údaje, ktoré sa majú v stĺpci vyplniť, zostali neuvedené aj po prešetrení vykonanom na ich zistenie, vyplní sa stĺpec slovom „neuvedené“ alebo „nezistené“.

§ 6

(1) Zápis na základe písomného oznámenia sa vykoná v stĺpci „záznamy a zmeny pred podpisom“.

(2) Ústne oznámenie vykonané prostredníctvom tlmočníka sa vyznačuje v knihe narodení v stĺpci „záznamy a zmeny pred podpisom“.

§ 7

Zápisy v matričnej knihe vykonáva matrikár spravidla vlastnoručne. Ak zo závažného dôvodu zápis vykonala iná osoba, tento zápis potvrdzuje matrikár svojím podpisom.

§ 8

Ak sa zápis vykonáva rukopisne, vykonáva sa dokumentárnym atramentom; písmo musí byť úhľadné, čisté a čitateľné, aby sa vylúčila akákoľvek pochybnosť alebo mylný výklad. Ak sa zápis vykonáva v elektronickej podobe, vykonáva sa spôsobom určeným správcom informačného systému elektronickej matriky.

§ 9

Vynechanie matričnej strany

Ak sa omylom vynechá jedna alebo viac matričných strán, prázdna matričná strana sa prečiarkne dvoma čiarami naprieč a označí sa doložkou „omylom vynechané“, ku ktorej matrikár pripojí svoj podpis.

§ 10

Zrušenie zápisu

Chybne začatý alebo z akéhokoľvek dôvodu neukončený alebo podpisom neuzavretý zápis sa zrušuje tak, že sa prečiarkne dvoma čiarami naprieč a v stĺpci „dodatočné záznamy a zmeny“ sa poznamená, že zápis sa považuje za zrušený. Poradové číslo zrušeného zápisu treba rovnako považovať za nenapísané, ak sa za zrušeným zápisom neurobí ešte ďalší zápis. Rovnako sa postupuje pri zrušení celých zápisov. Zrušenie celého zápisu sa vykoná z úradnej povinnosti, ak zápis bol vykonaný na základe falšovanej alebo inak pozmenenej verejnej listiny, predloženej matričnému úradu; zároveň sa zrušenie vykoná aj v informačnom systéme elektronickej matriky.

§ 11

Každý zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu podpisuje matrikár a uvádza dátum vykonania zápisu alebo záznamu.

§ 12

(1) Miesto, kde došlo k narodeniu, uzavretiu manželstva alebo k úmrtiu, sa v matričnom zápise zapisuje úradným názvom obce platným v čase zápisu matričnej udalosti do matriky; v odôvodnených prípadoch sa v poznámke môže uviesť pôvodný názov obce, v ktorej matričná udalosť nastala.

(2) Dátum narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia sa vypisuje číslicami aj slovami v prvom páde.

(3) Vek sa uvádza dátumom narodenia.

(4) Pri zápise narodenia alebo uzavretia manželstva sa rodičia osoby, ktorej sa zápis týka, zapisujú priezviskom, ktoré mali v čase, keď matričná udalosť nastala. Ak toto priezvisko nie je ich rodným priezviskom, zapisuje sa aj ich rodné priezvisko.

(5) V zápisoch a v záznamoch nemožno skracovať označenie mesiacov, rodinného stavu, názov obce a názov štátu.

§ 13

Doplnenie chýbajúcich údajov

Ak osoba, ktorá má oznamovaciu povinnosť, neoznámi všetky údaje potrebné na zápis narodenia alebo úmrtia, alebo ak chýba listina potrebná na zápis, matrikár neodkladne urobí opatrenia na zistenie chýbajúcich údajov alebo na predloženie listiny, najmä predvolá člena rodiny narodenej alebo zomretej osoby.

§ 14

Chyby v zápise

(1) Chyby alebo nesprávnosti zistené v zápise pred jeho podpísaním sa opravujú v stĺpci „záznamy a zmeny pred podpisom“.

(2) Chyby alebo nesprávnosti v zápise nemožno odstraňovať gumovaním, vyškrabovaním, použitím chemických prostriedkov, prečiarkovaním alebo písaním medzi riadkami. Chybný alebo nesprávny údaj v zápise sa označuje bodkami (podbodkuje sa). Chybne zapísané poradové číslo v zápise sa však prečiarkne, a to tak, aby zostalo čitateľné, a správne číslo sa napíše nad chybným číslom.

§ 15

Ukončený zápis podpisuje matrikár čitateľným podpisom. Tým je zápis uzavretý a nemožno v ňom už vykonávať zmeny.

§ 16

Zmena zápisu

(1) Ak sa po uzavretí zápisu zistí, že niektorý údaj zápisu alebo celý zápis je nesprávny alebo neúplný, alebo ak dôjde k zmene zapísanej skutočnosti, vykonáva sa zmena zápisu (opravou, doplnením) v stĺpci „dodatočné záznamy a zmeny“.

(2) Zmena zápisu sa vykonáva z úradnej povinnosti alebo na žiadosť osoby, a to na základe verejnej listiny.

Dodatočný zápis, dodatočný záznam a zmeny

§ 17

(1) Dodatočný zápis sa vykoná z úradnej povinnosti na základe verejnej listiny, inej úradnej listiny alebo písomného oznámenia.

(2) Ak sú podklady na vykonanie dodatočného zápisu doručené na nepríslušný matričný úrad, postúpia sa matričnému úradu príslušnému na vykonanie zápisu.

(3) Dodatočný zápis sa vykoná bez zbytočného odkladu po doručení podkladov a po zistení a overení úplnosti a správnosti údajov potrebných na dodatočný zápis.

(4) Dodatočný zápis sa vykoná v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, v ktorom narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie nastalo. Pre zápis údajov je rozhodujúci stav v čase, v ktorom matričná udalosť nastala; pre zápis miesta platí § 12 ods. 1.

(5) Ak ide o matričnú udalosť, ktorá nastala pred 1. januárom 1950, dodatočný zápis sa vykoná v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, keď bola vydaná verejná listina, na základe ktorej sa zápis vykonal; ak ide o rozhodnutie, dodatočný zápis sa vykoná v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

§ 18

Dodatočný záznam sa vykoná v stĺpci „dodatočné záznamy a zmeny“ na základe verejnej listiny, inej úradnej listiny alebo písomného oznámenia.

II. ČASŤ

KNIHA NARODENÍ

§ 20

Ústne oznámenie narodenia dieťaťa

O ústnom oznámení narodenia dieťaťa sa vyhotovuje s oznamovateľom zápisnica, v ktorej sa uvedú údaje o všetkých skutočnostiach, ktoré sa zapisujú do matriky, a to na základe verejných listín alebo iných úradných listín potrebných na zistenie alebo overenie správnosti údajov zapisovaných do knihy narodení.

§ 21

Zápis do knihy narodení

(1) Zápis do knihy narodení vykonáva matrikár na základe oznámenia, zistenia a doplnenia údajov, ktoré v ňom chýbajú.

(2) V stĺpci 1 sa zapisuje poradové číslo zápisu, v stĺpci 2 deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo. V stĺpci 3 sa zapisuje meno alebo mená, priezvisko a pohlavie dieťaťa.

§ 22

Zápis mena

(1) Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú podľa súhlasného vyhlásenia rodičov.3) Ak nie je vyhlásenie rodičov súhlasné, matrikár to vyznačí v stĺpci 3 a neodkladne oznámi príslušnému súdu. Oznámenie súdu sa urobí aj v prípade, ak nie je známy ani jeden rodič dieťaťa.

(2) Ak sa rodičia nedohodnú na mene dieťaťa, do právoplatnosti rozhodnutia súdu o mene dieťaťa sa do knihy narodení uvedie v stĺpci 3 „meno neurčené“.

(3) Zapísať sa môžu najviac tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.

§ 23

Zápis priezviska

(1) Ak majú rodičia spoločné priezvisko, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa priezviska rodičov.

(2) Ak majú rodičia, ktorí sú manželmi, rôzne priezviská, zapisuje sa priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli pri uzavretí manželstva.

(3) Ak ide o nezosobášených rodičov, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa dohody rodičov. Ak sa rodičia v čase zápisu nedohodli o priezvisku dieťaťa, zapíše matrikár priezvisko matky a urobí oznámenie súdu. Zmena takto zapísaného priezviska dieťaťa sa vyznačí v stĺpci 6, ak sa rodičia dohodli o priezvisku dieťaťa ešte pred právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o určení priezviska dieťaťa alebo ak tak rozhodol súd v prípade nezhody rodičov. Ak sa rodičia dohodli o priezvisku dieťaťa ešte pred právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o určení priezviska dieťaťa, matrikár neodkladne oznámi túto skutočnosť súdu.

(4) Ak otec dieťaťa nie je známy, zapisuje sa priezvisko matky, ktoré má v čase narodenia dieťaťa.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú, ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu a nadobúda priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou;3a) túto skutočnosť rodičia preukážu verejnou listinou vydanou príslušným orgánom cudzieho štátu.

(6) Ak nie je známy ani jeden z rodičov, zapisuje sa priezvisko, ktoré určí súd.

(7) Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti,4) ktorá sa zakladá do zbierky listín.

§ 24

(1) V stĺpci 4 sa zapisujú mená a priezviská rodičov dieťaťa, deň, mesiac, rok a miesto ich narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu.

(2) Ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa, ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné.

(3) Ak sa narodí dieťa znova vydatej žene, ako otec dieťaťa sa zapisuje neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po zániku jej predošlého manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné. Inak sa ako otec dieťaťa zapisuje muž, ktorého otcovstvo sa určilo súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným úradom alebo súdom.

(4) Ak nedôjde k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, ako otec dieťaťa sa zapisuje muž, ktorého otcovstvo určil súd.

(5) Ak bolo otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným úradom v prítomnosti tlmočníka, zápisnica o určení otcovstva musí obsahovať meno, priezvisko a podpis tlmočníka.

§ 25

(1) V stĺpci 5 sa zapisuje najmä dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením dieťaťa, zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam, že ide o nájdené dieťa, že ide o dieťa, ktoré bolo odložené do verejne prístupného inkubátora, a záznam o utajenom pôrode.

(2) V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, najmä zmena mena alebo zmena priezviska dieťaťa,5) vyhotovenie výpisu s menom v cudzojazyčnom ekvivalente zapísaného mena, vyhotovenie výpisu s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam o osvojení, určenie otcovstva po narodení dieťaťa, zapretie otcovstva, zmena pohlavia, určenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, voľba štátneho občianstva pre dieťa a zmena mena alebo zmena priezviska povolená matričným úradom.

(3) Neskoršia zmena mena alebo zmena priezviska rodiča maloletého dieťaťa sa do matriky zapíše, ak

a) bola právoplatným rozhodnutím povolená zmena mena,

b) bola právoplatným rozhodnutím povolená zmena priezviska rodičovi a dieťaťu,

c) rodičia uzavrú manželstvo po jeho narodení a dohodnú sa na používaní spoločného priezviska,

d) matka dieťaťa, ktorého otec nie je známy, uzavrie manželstvo a s manželom sa dohodnú, že aj toto dieťa bude mať ich spoločné priezvisko,

e) bolo dieťa osvojené manželom matky,

f) bolo právoplatne rozhodnuté o zapretí otcovstva muža zapísaného v knihe narodení a matka dieťaťa požiadala o zmenu priezviska alebo opätovne prijala predošlé priezvisko po právoplatnom rozvode manželstva.

§ 26

Pri narodení dvojčiat, trojčiat alebo viacerých detí naraz sa každé dieťa zapisuje v matrike samostatne, a to tak, aby sa poradie zápisu zhodovalo s časovým poradím narodenia detí. V stĺpci 5 sa zároveň vyznačuje, že ide o dvojča, trojča atď. a pod ktorým poradovým číslom je zápis súrodenca.

§ 27

Zápis mŕtvo narodeného dieťaťa

Mŕtvo narodené dieťa sa zapisuje len do knihy narodení. V stĺpci 3 sa namiesto mena vyznačí, že ide o mŕtvo narodené dieťa.

§ 28

Zápis osoby, ktorej totožnosť nemožno zistiť

(1) Zápis narodenia nájdenej osoby, ktorej totožnosť nemožno zistiť, sa vykonáva v stĺpci 5 v knihe narodení podľa miesta, kde sa osoba našla. Ak ide o novorodenca, zapisuje sa neodkladne; ak ide o staršie dieťa, zapisuje sa po vykonanom prešetrení, ak sa ním nezistilo, že dieťa je už zapísané.

(2) Zápis obsahuje čas, miesto a okolnosti, za ktorých sa osoba našla, opis odevu a iných predmetov, ktoré majú vzťah k zisteniu jej totožnosti, zvláštne telesné znaky, pravdepodobný dátum narodenia, pohlavie, ako aj meno a priezvisko, ktoré nájdenej osobe určil súd.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne, ak ide o osobu, ktorej miesto narodenia nemožno zistiť.

(4) Ak matka dieťaťa, ktorá požiadala v súvislosti s pôrodom o utajenie svojej osoby, v lehote šiestich týždňov odo dňa pôrodu písomne odvolá svoju žiadosť o utajenie svojej osoby, zápis údajov matky sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode.

§ 28a

Ak si rodič neprevezme rodný list dieťaťa do 40 dní odo dňa narodenia dieťaťa, napriek výzvam a predvolaniu zo strany matričného úradu, matričný úrad oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

III. ČASŤ

KNIHA MANŽELSTIEV

§ 29

Postup pred uzavretím manželstva

(1) Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „orgán cirkvi“).

(2) Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom obce alebo mestskej časti (delegácia sobáša).6) Doklady a povolenie príslušný matričný úrad zasiela matričnému úradu, v ktorého obvode sa bude manželstvo uzatvárať.

(3) Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, príslušný matričný úrad, ktorý prevzal od snúbencov vyplnené predpísané tlačivo (žiadosť o uzavretie manželstva) a potrebné doklady na uzavretie manželstva, ich prekontroluje a overí správnosť údajov v tlačive svojím podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

§ 30

Zápis do knihy manželstiev

(1) V stĺpci 1 sa zapisuje poradové číslo, v stĺpci 2 deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva. V stĺpci 3 sa zapisuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, rodinný stav a štátne občianstvo snúbencov, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia ich rodičov.

(2) V stĺpci 4 sa zapisuje meno, priezvisko a rodné číslo svedkov; ak je svedkom cudzí štátny príslušník, namiesto rodného čísla sa zapíše dátum jeho narodenia.

(3) V stĺpci 5 sa zapisuje

a) dohoda snúbencov o priezvisku, ktoré budú používať, v mužskom aj ženskom tvare, prípadne bez koncovky slovenského prechyľovania,

b) dohoda o priezvisku detí, ktoré sa z manželstva narodia,

c) povolenie na uzavretie manželstva mimo územného obvodu miestne príslušného matričného úradu vydané miestne príslušným matričným úradom,

d) povolenie matričného úradu na uzavretie manželstva zástupcom,

e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo maloletému staršiemu ako šestnásť rokov, osobe postihnutej duševnou poruchou alebo osobe, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,6a)

f) rozhodnutie okresného úradu o upustení predloženia zákonom ustanovených dokladov,6b)

g) uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi.

(4) V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností a záznamy týkajúce sa trvania manželstva, najmä právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode, o neplatnosti manželstva, prijatie predchádzajúceho priezviska, právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska, zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.

§ 31

Prijatie predchádzajúceho priezviska

(1) Ak rozvedený manžel do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámi matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva, vyznačí sa táto skutočnosť v stĺpci 6.

(2) O tom, že sa oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev, vydáva matričný úrad oznamovateľovi potvrdenie.

IV. ČASŤ

KNIHA ÚMRTÍ

§ 32

Zápis do knihy úmrtí

(1) Na základe oznámenia prehliadajúceho lekára o úmrtí a po prípadnom doplnení v ňom chýbajúcich údajov vykonáva matrikár zápis do knihy úmrtí. V stĺpci 1 sa zapisuje poradové číslo, v stĺpci 2 deň, mesiac, rok a miesto úmrtia.

(2) V stĺpci 3 sa zapisuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie.

(3) V stĺpci 4 sa zapisuje rodné číslo, štátne občianstvo a trvalý pobyt zomretého.

§ 33

Zápis nájdenej mŕtvoly a úmrtie neznámej osoby

(1) Ak sa zistí totožnosť nájdenej mŕtvoly, matričný úrad vykoná zápis v knihe úmrtí v stĺpci 1 až 5.

(2) Ak sa nezistí totožnosť nájdenej mŕtvoly, vykoná príslušný matričný úrad záznam v knihe úmrtí v stĺpci 5. Záznam obsahuje čas, miesto a okolnosti, za ktorých sa mŕtvola našla, opis odevu a iných predmetov, ktoré majú vzťah k zisteniu totožnosti nájdenej mŕtvoly, prípadne zvláštne telesné znaky, ako aj pravdepodobný vek, pohlavie a čas úmrtia určené lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho. Zápis sa vykoná v ročníku knihy úmrtí zodpovedajúcom pravdepodobnému času úmrtia. Ak sa dodatočne zistí totožnosť, vykoná sa zápis v stĺpci 6.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí primerane, ak ide o zápis úmrtia osoby, ktorej totožnosť sa nezistila.

(4) Ak ide o nájdenie mŕtvoly novorodenca, ktorého totožnosť sa zistila, aj keď dodatočne, matričný úrad, ktorý je príslušný na zápis v knihe úmrtí, zisťuje, či bol novorodenec zapísaný do knihy narodení, a ak nebol zapísaný, zariadi vykonanie zápisu.

§ 34

Zápis vyhlásenia za mŕtveho

(1) Do knihy úmrtí sa zapisuje aj vyhlásenie za mŕtveho súdom. Zápis sa vykoná v ročníku knihy úmrtí zodpovedajúcom času úmrtia určenom v rozhodnutí súdu. V stĺpci 5 sa pod oznámením o úmrtí vyznačí rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

(2) Ak matrikár zistí, že zomretá osoba, ktorej úmrtie zapísal do knihy úmrtí na základe oznámenia prehliadajúceho lekára, bola zapísaná do matriky aj na základe rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho, informuje o tom matričný úrad, ktorý zapísal úmrtie na základe rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho a vykoná dodatočný záznam v stĺpci 6.

(3) Matrikár matričného úradu, v ktorého knihe úmrtí je úmrtie zapísané na základe rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho, vykoná v knihe úmrtí na základe informácie podľa odseku 2 dodatočný záznam.

V. ČASŤ

OSOBITNÁ MATRIKA

§ 35

Zápisy do osobitnej matriky

(1) Zápisy sa vykonávajú v časovom poradí, v akom boli doručené žiadosti a listiny, ktoré sú podkladom zápisu, bez ohľadu na čas, v ktorom matričná udalosť nastala.

(2) Ak výpis z matriky cudzieho štátu obsahuje časové údaje podľa iného počítania času, napríklad podľa juliánskeho kalendára, vykoná sa zápis dátumu do matriky podľa gregoriánskeho kalendára.

(3) Ak sa verejná listina vydaná v cudzom štáte predkladá v kópii, táto musí byť osvedčená notárom. To neplatí, ak osobitný predpis7) ustanovuje inak.

(4) Ak bola matričná udalosť zapísaná v Osobitnej matrike mesta Brno po 1. januári 1950 a osoba, ktorej sa zápis v tejto matrike týka, je občanom Slovenskej republiky, môže požiadať o zápis tejto matričnej udalosti do osobitnej matriky; k žiadosti musia byť priložené doklady podľa § 23 ods. 4 zákona.

VI. ČASŤ

VÝPIS Z MATRIKY

§ 36

(1) Úradný výpis z matriky sa vydáva na predpísanom tlačive alebo elektronickom úradnom dokumente, ktorého vzor určí ministerstvo a, v ktorom sa uvádza popri zákonom ustanovených údajoch8) aj zväzok, ročník, strana a poradové číslo zápisu v matrike. Miesto narodenia, miesto uzavretia manželstva a miesto úmrtia sa uvádzajú tak, ako sú zapísané v príslušnej matričnej knihe. Ak sa po zápise do matriky zmenil úradný názov obce, táto skutočnosť sa vyznačí v poznámke úradného výpisu z matriky.

(2) Úradný výpis z matriky možno vydať žiadateľovi osobne, len ak preukáže svoju totožnosť; inak sa mu zasiela do vlastných rúk. O úradný výpis možno požiadať aj prostredníctvom informačného systému elektronickej matriky podľa § 7 zákona. Úradný výpis z matriky, ktorý sa týka maloletej osoby mladšej ako 15 rokov, možno vydať len na požiadanie zákonného zástupcu.

(3) Ak osoba oprávnená podľa § 18 zákona požiada o nahliadnutie do matriky a vyhotovenie snímky pomocou fotoprístroja, môže tak urobiť len za prítomnosti matrikára.


VII. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38

Zbierka listín

(1) Listiny, ktoré slúžia výlučne ako doklad na zápis alebo na zmenu zápisu narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia, a úradné záznamy o oznámeniach urobených ústne označuje matrikár poradovým číslom zápisu, číslom strany, zväzku a ročníka matričnej knihy a ukladá ich do zbierky listín.

(2) Listiny uvedené v odseku 1 za predchádzajúci rok zasiela matrikár najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku príslušnému okresnému úradu. Tomuto úradu matrikár bezodkladne odosiela aj všetky listiny, ktoré slúžili ako doklad na dodatočné záznamy alebo zápisy.

§ 39

Obnova matričnej knihy

Okresný úrad opatrí obnovenú matričnú knihu doložkou, z ktorej je zrejmé, o ktorú obnovenú matričnú knihu ide, a obdobie, z ktorého sú zápisy.

§ 40

Výmena matrík s cudzinou

(1) Ak ide o cudzinca so štátnym občianstvom štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci vo veciach občianskych a rodinných upravujúcu doručovanie úradných výpisov, matričný úrad súčasne so zápisom do matriky o jeho narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí vyhotovuje úradný výpis, ktorý doručuje na zastupiteľský úrad štátu cudzinca. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, matričný úrad doručuje úradný výpis prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

(2) Ak ide o cudzinca so štátnym občianstvom štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu podľa odseku 1, matričný úrad vyhotovuje a doručuje len úradný výpis o úmrtí cudzinca okresnému úradu, ktorý vykoná jeho overenie. Okresný úrad doručuje úradný výpis Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

(3) V úradnom výpise o uzavretí manželstva cudzinca alebo úmrtí cudzinca sa ako miesto narodenia a miesto trvalého pobytu, ktoré sa nachádzajú na území cudzieho štátu, uvedie obec a štát.

(4) Orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, prijíma úradné výpisy týkajúce sa štátnych občanov Slovenskej republiky z cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu podľa odseku 1, a vedie ich evidenciu.

§ 41

(1) Odbornú prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára10) zabezpečuje okresný úrad.

(2) Žiadosť o vykonanie skúšky matrikára (ďalej len „skúška”) zasiela okresnému úradu matričný úrad. V žiadosti sa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca matričného úradu, ktorý má zložiť skúšku (ďalej len „účastník skúšky“).

(3) Okresný úrad písomne oznámi matričnému úradu termín a miesto konania skúšky najneskôr 30 dní pred termínom skúšky.

(4) Skúška pozostáva z písomnej časti a z ústnej časti, ktoré sa konajú spravidla v jeden deň pred členmi skúšobnej komisie. Písomnú časť skúšky tvorí test a vykonanie zápisov do matričnej knihy. Ústnu časť skúšky tvoria otázky zamerané na aplikáciu právnych predpisov na úseku matrík.

(5) Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel” alebo „nevyhovel”.

(6) Účastník skúšky vyhovel v písomnej časti skúšky, ak odpovedal správne najmenej na 80 % požadovaných otázok a správne vykonal najmenej 80 % zápisov do matričnej knihy. Ak účastník skúšky nevyhovel v písomnej časti skúšky, nemôže sa zúčastniť ústnej časti skúšky. V ústnej časti skúšky účastník skúšky vyhovel, ak sa na tom uznesú najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie (ďalej len „komisia”). Ak účastník skúšky nevyhovel v ústnej časti skúšky, opakuje celú skúšku.

(7) Ak účastník skúšky na skúške nevyhovel, môže vykonať opravnú skúšku. O vykonanie opravnej skúšky môže požiadať matričný úrad do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku skúšky okresný úrad. Opravnú skúšku možno vykonať len raz, najneskôr do troch mesiacov od oznámenia výsledku skúšky.

(8) O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica v deň vykonania skúšky. Zápisnicu o výsledku skúšky podpisujú všetci členovia komisie.

(9) Okresný úrad vydá účastníkovi skúšky osvedčenie o vykonaní skúšky matrikára a písomne oznámi výsledok skúšky matričnému úradu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal.

(10) Trojčlennú komisiu vymenúva prednosta okresného úradu.

(11) Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť všetkých jej členov.

§ 43

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Ladislav Pittner v. r.

Poznámky pod čiarou

3) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

3a) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

4) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 36/2005 Z. z.

5) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6a) § 12 zákona č. 36/2005 Z. z.

6b) § 6 ods. 6 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 124/2015 Z. z.

7) Čl. 1 ods. 1 a čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

8) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 14/2006 Z. z.