Vyhláška č. 302/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-302

(v znení č. 159/2006 Z. z.)

Čiastka 85/1994
Platnosť od 11.11.1994
Účinnosť od 01.04.2006 do31.12.2006
Znenie 01.04.2006 - 31.12.2006

302

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. októbra 1994,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VEDENIA MATRÍK

§ 1

Matričná kniha

(1) Knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí (ďalej len „matričná kniha“) tvorí súbor úradne zviazaných predpísaných tlačív.

(2) Obvodný úrad zabezpečuje matričnú knihu pre obec alebo mestskú časť, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad”) a vykonáva jej zviazanie tak, že na prvej strane, ktorá nie je očíslovaná, vyplní doložku uvádzajúcu počet očíslovaných strán, uvedie podpis oprávnenej osoby, odtlačok úradnej pečiatky, dátum a miesto. Cez knihu sa prevlečie šnúra, ktorej konce sa na prvej neočíslovanej strane zapečatia úradnou pečaťou alebo lepiacou páskou s odtlačkom úradnej pečiatky obvodného úradu. Pre osobitnú matriku vykonáva tieto činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).

(3) Druhá a ďalšie strany sa číslujú tak, že dve strany, ktoré ležia oproti sebe, majú rovnaké číslo (ďalej len „matričná strana“).

(4) Každá matričná kniha má na prednej doske štítok, na ktorom je vyznačený druh knihy. Na štítku sa označuje obec, pre ktorú sa kniha vedie, poradové číslo zväzku a prvý a posledný deň zápisov. Na chrbte matričnej knihy sa vyznačuje druh knihy, poradové číslo zväzku a prvý a posledný deň zápisov. Matričné knihy musia byť uložené v uzamknutej kovovej skrini.

§ 2

Čiastkové matričné knihy

(1) Matričnému úradu, ktorý vykonáva väčší počet zápisov, môže obvodný úrad povoliť alebo nariadiť vedenie čiastkovej matričnej knihy; pritom určí spôsob rozdelenia zápisov do čiastkových matričných kníh podľa správnych obvodov, podľa zdravotníckych zariadení a pod.

(2) Jednotlivé čiastkové matričné knihy sa označujú rímskym číslom lomeným arabským číslom zväzku. Na prvej strane čiastkovej matričnej knihy sa vyznačuje miesto alebo obvod, na ktorý sa vzťahuje. Na výpisoch z matriky sa vždy uvádza označenie čiastkovej matričnej knihy.

§ 3

Abecedný register

(1) Každý zápis o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí sa súčasne vyznačuje v abecednom mennom registri; menný register sa vedie pre každý druh matričnej knihy osobitne. V registri sa zapisuje aj strana a poradové číslo zápisu v príslušnej matričnej knihe.

(2) Ak sa vedú čiastkové matričné knihy, môže sa založiť spoločný register pre všetky tieto knihy; v takom prípade sa zápisy vyznačujú v tomto registri.

§ 4

Vykonávanie zápisov v matričnej knihe

(1) Do matričnej knihy sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstiev a úmrtia, ku ktorým došlo v kalendárnom roku. V zápisoch skutočností, ktoré nastali v nasledujúcich rokoch, sa pokračuje, kým sa nedopíše celá kniha. Zápisy sa v každom ročníku číslujú samostatne a na konci ročníka sa ponecháva primeraný počet strán na prípadné dodatočné zápisy.

(2) Ak sa matričná kniha dopíše pred skončením kalendárneho roku, použije sa ďalšia kniha, pričom sa v číslovaní zápisov pokračuje. Jednotlivé zväzky tej istej matričnej knihy nasledujúce za sebou sa postupne označujú arabským číslom.

§ 5

(1) Zápis v matričnej knihe sa vykonáva vyplnením stĺpcov podľa predtlače a označuje sa poradovým číslom. Poradové číslo sa vyznačuje až pri vykonávaní zápisu.

(2) Stĺpec, ktorý nemožno vyplniť preto, že sa nevie o príslušných skutočnostiach, sa prečiarkúva; nemožno však prečiarknuť stĺpec „dodatočné záznamy a zmeny“.

(3) Ak niektoré údaje, ktoré sa majú v stĺpci vyplniť, zostali neznáme aj po prešetrení vykonanom na ich zistenie, vyplní sa stĺpec slovom „neznáme“ alebo „nezistené“.

§ 6

(1) Zápis na základe písomného oznámenia sa vykoná v stĺpci „záznamy a zmeny pred podpisom“.

(2) Pri ústnom oznámení sa totožnosť preukazuje občianskym preukazom,1) cestovným dokladom,1a) osobnou identifikačnou kartou,1b) námorníckou knižkou1c) alebo dokladom o pobyte.1d) Ústne oznámenie vykonané prostredníctvom tlmočníka sa vyznačuje v knihe narodení v stĺpci „záznamy a zmeny pred podpisom“.

§ 7

Zápisy v matričnej knihe vykonáva matrikár spravidla vlastnoručne. Ak zo závažného dôvodu zápis vykonala iná osoba, tento zápis potvrdzuje matrikár svojím podpisom.

§ 8

Zápisy sa vykonávajú len rukopisne, dokumentárnym atramentom; písmo musí byť úhľadné, čisté a čitateľné, aby sa vylúčila akákoľvek pochybnosť alebo mylný výklad.

§ 9

Vynechanie matričnej strany

Ak sa omylom vynechá jedna alebo viac matričných strán, prázdna matričná strana sa prečiarkne dvoma čiarami naprieč a označí sa doložkou „omylom vynechané“, ku ktorej matrikár pripojí svoj podpis.

§ 10

Zrušenie zápisu

Chybne začatý alebo z akéhokoľvek dôvodu neukončený alebo podpisom neuzavretý zápis sa zrušuje tak, že sa prečiarkne dvoma čiarami naprieč a v stĺpci „dodatočné záznamy a zmeny“ sa poznamená, že zápis sa považuje za zrušený. Poradové číslo zrušeného zápisu treba rovnako považovať za nenapísané, ak sa za zrušeným zápisom neurobí ešte ďalší zápis. Rovnako sa postupuje pri zrušení celých zápisov.

§ 11

Každý zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu podpisuje matrikár a uvádza dátum vykonania zápisu alebo záznamu.

§ 12

(1) Miesto, kde došlo k narodeniu, uzavretiu manželstva alebo k úmrtiu, sa v matričnom zápise zapisuje úradným názvom obce platným v čase, keď nastala matričná udalosť.

(2) Dátum narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia sa vypisuje číslicami aj slovami v prvom páde.

(3) Vek sa uvádza dátumom narodenia.

(4) Pri zápise narodenia alebo uzavretia manželstva sa rodičia osoby, ktorej sa zápis týka, zapisujú priezviskom, ktoré mali v čase, keď matričná udalosť nastala. Ak toto priezvisko nie je ich rodným priezviskom, zapisuje sa aj ich rodné priezvisko.

§ 13

Doplnenie chýbajúcich údajov

Ak osoba, ktorá má oznamovaciu povinnosť, neoznámi všetky údaje potrebné na zápis narodenia alebo úmrtia, alebo ak chýba listina potrebná na zápis, matrikár neodkladne urobí opatrenia na zistenie chýbajúcich údajov alebo na predloženie listiny, najmä predvolá člena rodiny narodenej alebo zomretej osoby.

§ 14

Chyby v zápise

(1) Chyby alebo nesprávnosti zistené v zápise pred jeho podpísaním sa opravujú v stĺpci „záznamy a zmeny pred podpisom“.

(2) Chyby alebo nesprávnosti v zápise nemožno odstraňovať gumovaním, vyškrabovaním, použitím chemických prostriedkov, prečiarkovaním alebo písaním medzi riadkami. Chybný alebo nesprávny údaj v zápise sa označuje bodkami (podbodkuje sa). Chybne zapísané poradové číslo v zápise sa však prečiarkne, a to tak, aby zostalo čitateľné, a správne číslo sa napíše nad chybným číslom.

§ 15

(1) Ukončený zápis podpisuje matrikár čitateľným podpisom. Tým je zápis uzavretý a nemožno v ňom už vykonávať zmeny.

(2) Ak sa zápis vykonal na základe ústneho oznámenia, zápis po jeho prečítaní matrikárom podpisuje aj oznamovateľ; ak oznamovateľ nemôže písať, uvedie sa to spolu s jeho menom a priezviskom v zápise.

§ 16

Zmena zápisu

(1) Ak sa po uzavretí zápisu zistí, že niektorý údaj zápisu alebo celý zápis je nesprávny alebo neúplný, alebo ak dôjde k zmene zapísanej skutočnosti, vykonáva sa zmena zápisu (opravou, doplnením) v stĺpci „dodatočné záznamy a zmeny“.

(2) Zmena zápisu sa vykonáva z úradnej povinnosti alebo na žiadosť osoby, a to na základe verejnej listiny.

(3) V stĺpci „dodatočné záznamy a zmeny“ sa vyznačuje aj vydanie výpisu s uvedením mena v cudzojazyčnom ekvivalente a vydanie výpisu s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.2)

Dodatočný zápis

§ 17

(1) Dodatočný zápis sa vykonáva z úradnej povinnosti alebo na žiadosť osoby na základe verejnej listiny a výsledku prešetrovania na úplné zistenie údajov potrebných na zápis.

(2) Z úradnej povinnosti sa vykonáva zápis, len čo sa matrikár dozvie, že sa narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie nezapísalo.

(3) Žiadosť o dodatočný zápis môže osoba predniesť ústne alebo písomne na matričnom úrade príslušnom na zápis alebo na matričnom úrade, v obvode ktorého býva. Matričný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu postupuje žiadosť príslušnému matričnému úradu na vykonanie zápisu. O ústne prednesenej žiadosti sa vyhotovuje zápisnica.

§ 18

(1) Listinným podkladom na dodatočný zápis je úradný doklad o výsledku príslušného konania alebo zistenia.

(2) Dodatočný zápis sa vykonáva v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, v ktorom sa narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie stalo. Pre zápis údajov je rozhodujúci stav, aký bol v tom čase.

(3) Ak je už matričná kniha uložená v štátnom archíve alebo ide o matričnú udalosť, ktorá nastala pred 1. januárom 1950, dodatočný zápis sa vykonáva v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, keď bola vydaná verejná listina, na základe ktorej sa tento zápis vykonáva, alebo keď táto listina nadobudla právoplatnosť.

§ 19

Záznamy a zmeny pred podpisom, dodatočné záznamy a zmeny, ako aj dodatočné zápisy vykonáva matrikár vo vlastnej pôsobnosti, ak nejde o záznam rozhodnutia úradov alebo súdov cudzích krajín, ktorý vykonáva len podľa pokynu obvodného úradu.

II. ČASŤ

KNIHA NARODENÍ

§ 20

Oznámenie narodenia

O ústnom oznámení narodenia dieťaťa vyhotovuje matrikár s oznamovateľom zápisnicu, v ktorej treba uviesť údaje o všetkých skutočnostiach, ktoré sa majú zapísať do matriky. Meno alebo mená a priezvisko dieťaťa sa píšu strojom alebo paličkovým písmom.

§ 21

Zápis do knihy narodení

(1) Zápis do knihy narodení vykonáva matrikár na základe oznámenia, zistenia a doplnenia údajov, ktoré v ňom chýbajú.

(2) V stĺpci 1 sa zapisuje poradové číslo zápisu, v stĺpci 2 deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo. V stĺpci 3 sa zapisuje meno alebo mená, priezvisko a pohlavie dieťaťa.

§ 22

Zápis mena

(1) Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú podľa súhlasného vyhlásenia rodičov.3) Ak nie je vyhlásenie rodičov súhlasné, matrikár to vyznačí v stĺpci 3 a neodkladne oznámi príslušnému súdu. Oznámenie súdu sa urobí aj v prípade, ak nie je známy ani jeden rodič dieťaťa.

(2) Zapísať sa môžu najviac tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.

§ 23

Zápis priezviska

(1) Ak majú rodičia spoločné priezvisko, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa priezviska rodičov.

(2) Ak majú rodičia, ktorí sú manželmi, rôzne priezviská, zapisuje sa priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli pri uzavretí manželstva.

(3) Ak ide o nezosobášených rodičov, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa dohody rodičov. Ak sa rodičia v čase zápisu nedohodli o priezvisku dieťaťa, zapíše matrikár priezvisko matky a urobí oznámenie súdu. Zmena takto zapísaného priezviska dieťaťa sa vyznačí v stĺpci 6, ak sa rodičia dohodli o priezvisku dieťaťa ešte pred právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o určení priezviska dieťaťa alebo ak tak rozhodol súd v prípade nezhody rodičov.

(4) Ak otec dieťaťa nie je známy, zapisuje sa priezvisko matky, ktoré má v čase narodenia dieťaťa.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú, ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu a nadobúda priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou;3a) túto skutočnosť rodičia preukážu písomným potvrdením vydaným orgánom príslušného štátu.

(6) Ak nie je známy ani jeden z rodičov, zapisuje sa priezvisko, ktoré určí súd.

(7) Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti,4) ktorá sa zakladá do zbierky listín.

§ 24

(1) V stĺpci 4 sa zapisujú mená a priezviská rodičov dieťaťa, deň, mesiac, rok a miesto ich narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu.

(2) Ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa, ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné.

(3) Ak sa narodí dieťa znova vydatej žene, ako otec dieťaťa sa zapisuje neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po zániku jej predošlého manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné. Inak sa ako otec dieťaťa zapisuje muž, ktorého otcovstvo sa určilo súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným úradom alebo súdom.

(4) Ak nedôjde k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, ako otec dieťaťa sa zapisuje muž, ktorého otcovstvo určil súd.

§ 25

(1) V stĺpci 5 sa zapisuje najmä dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa vrátane ich žiadosti o cudzojazyčný tvar priezviska.

(2) V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu, najmä zmena mena alebo zmena priezviska dieťaťa,5) vyhotovenie výpisu s menom v cudzojazyčnom ekvivalente zapísaného mena, vyhotovenie výpisu s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam o osvojení, určenie otcovstva a zapretie otcovstva. Neskoršia zmena mena alebo zmena priezviska rodičov dieťaťa sa nezapisuje.

§ 26

Pri narodení dvojčiat, trojčiat alebo viacerých detí naraz sa každé dieťa zapisuje v matrike samostatne, a to tak, aby sa poradie zápisu zhodovalo s časovým poradím narodenia detí. V stĺpci 5 sa zároveň vyznačuje, že ide o dvojča, trojča atď. a pod ktorým poradovým číslom je zápis súrodenca.

§ 27

Zápis mŕtvo narodeného dieťaťa

Mŕtvo narodené dieťa sa zapisuje len do knihy narodení. V stĺpci 3 sa namiesto mena vyznačí, že ide o mŕtvo narodené dieťa.

§ 28

Zápis osoby, ktorej totožnosť nemožno zistiť

(1) Zápis narodenia nájdenej osoby, ktorej totožnosť nemožno zistiť, sa vykonáva v stĺpci 5 v knihe narodení podľa miesta, kde sa osoba našla. Ak ide o novorodenca, zapisuje sa neodkladne; ak ide o staršie dieťa, zapisuje sa po vykonanom prešetrení, ak sa ním nezistilo, že dieťa je už zapísané.

(2) Zápis obsahuje čas, miesto a okolnosti, za ktorých sa osoba našla, opis odevu a iných predmetov, ktoré majú vzťah k zisteniu jej totožnosti, zvláštne telesné znaky, pravdepodobný vek, pohlavie, ako aj meno a priezvisko, ktoré nájdenej osobe určil súd.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne, ak ide o osobu, ktorej miesto narodenia nemožno zistiť.

III. ČASŤ

KNIHA MANŽELSTIEV

§ 29

Postup pred uzavretím manželstva

(1) Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavierané pred orgánom štátu alebo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Ak by obstaranie niektorých dokladov bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, matričný úrad môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbenca.

(2) Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu (delegácia sobáša).6) Doklady a povolenie príslušný matričný úrad zasiela matričnému úradu, v ktorého obvode sa bude manželstvo uzatvárať.

(3) Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, príslušný matričný úrad, ktorý prevzal od snúbencov vyplnené predpísané tlačivo (žiadosť o uzavretie manželstva) a potrebné doklady na uzavretie manželstva, ich prekontroluje a overí správnosť údajov v tlačive svojím podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

§ 30

Zápis do knihy manželstiev

(1) V stĺpci 1 sa zapisuje poradové číslo, v stĺpci 2 deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva. V stĺpci 3 sa zapisuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, rodinný stav a štátne občianstvo snúbencov, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia ich rodičov.

(2) V stĺpci 4 sa zapisuje meno, priezvisko a rodné číslo svedkov; ak je svedkom cudzí štátny príslušník, namiesto rodného čísla sa zapíše dátum jeho narodenia.

(3) V stĺpci 5 sa zapisuje

a) dohoda snúbencov o priezvisku, ktoré budú používať, v mužskom aj ženskom tvare, prípadne bez koncovky slovenského prechyľovania,

b) dohoda o priezvisku detí, ktoré sa z manželstva narodia,

c) povolenie na uzavretie manželstva mimo územného obvodu miestne príslušného matričného úradu vydané miestne príslušným matričným úradom,

d) povolenie matričného úradu na uzavretie manželstva zástupcom,

e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo maloletému staršiemu ako šestnásť rokov alebo osobe postihnutej duševnou poruchou,

f) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ak ho cudzinec predložil,

g) uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi.

(4) V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností a záznamy týkajúce sa trvania manželstva, najmä právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode, o neplatnosti manželstva, prijatie predchádzajúceho priezviska, vyhlásenie za mŕtveho.

§ 31

Prijatie predchádzajúceho priezviska

(1) Ak rozvedený manžel do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámi matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva, vyznačí sa táto skutočnosť v stĺpci 6.

(2) O tom, že sa oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev, vydáva matričný úrad oznamovateľovi potvrdenie.

IV. ČASŤ

KNIHA ÚMRTÍ

§ 32

Zápis do knihy úmrtí

(1) Na základe oznámenia prehliadajúceho lekára o úmrtí a po prípadnom doplnení v ňom chýbajúcich údajov vykonáva matrikár zápis do knihy úmrtí. V stĺpci 1 sa zapisuje poradové číslo, v stĺpci 2 deň, mesiac, rok a miesto úmrtia.

(2) V stĺpci 3 sa zapisuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie.

(3) V stĺpci 4 sa zapisuje rodné číslo, štátne občianstvo a trvalý pobyt zomretého.

§ 33

Zápis nájdenej mŕtvoly a úmrtie neznámej osoby

(1) Ak sa zistí totožnosť nájdenej mŕtvoly, matričný úrad vykoná zápis v knihe úmrtí v stĺpci 1 až 5.

(2) Ak sa nezistí totožnosť nájdenej mŕtvoly, vykoná príslušný matričný úrad záznam v knihe úmrtí v stĺpci 5. Záznam obsahuje čas, miesto a okolnosti, za ktorých sa mŕtvola našla, opis odevu a iných predmetov, ktoré majú vzťah k zisteniu totožnosti nájdenej mŕtvoly, prípadne zvláštne telesné znaky, ako aj pravdepodobný vek, pohlavie a čas úmrtia určené lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho. Zápis sa vykoná v ročníku knihy úmrtí zodpovedajúcom pravdepodobnému času úmrtia. Ak sa dodatočne zistí totožnosť, vykoná sa zápis v stĺpci 6.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí primerane, ak ide o zápis úmrtia osoby, ktorej totožnosť sa nezistila.

(4) Ak ide o nájdenie mŕtvoly novorodenca, ktorého totožnosť sa zistila, aj keď dodatočne, matričný úrad, ktorý je príslušný na zápis v knihe úmrtí, zisťuje, či bol novorodenec zapísaný do knihy narodení, a ak nebol zapísaný, zariadi vykonanie zápisu.

§ 34

Vyhlásenie za mŕtveho

Do knihy úmrtí sa zapisuje aj vyhlásenie za mŕtveho príslušným súdom. Zápis sa vykonáva v ročníku knihy úmrtí zodpovedajúcom času úmrtia určenom v rozhodnutí súdu. V stĺpci 5 sa pod oznámením o úmrtí vyznačí súdne rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho. Ak je už príslušný ročník knihy úmrtí uložený v štátnom archíve, zápis sa vykoná podľa § 18 ods. 3.

V. ČASŤ

OSOBITNÁ MATRIKA

§ 35

Zápis do osobitnej matriky

(1) Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe oznámenia po predložení cudzozemských verejných listín a zápisnice vyhotovenej zastupiteľským úradom alebo príslušným matričným úradom.6a)

(2) Cudzozemská verejná listina podľa odseku 1 musí mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva6b) neustanovuje inak, a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.7)

(3) Zápisy sa vykonávajú v časovom poradí, v akom došli žiadosti a listiny, ktoré sú podkladom zápisu, bez ohľadu na čas, do ktorého matričná udalosť patrí, a neoznačujú sa poradovými číslami samostatne na každý rok. Každá matričná kniha sa začína poradovým číslom 1.

(4) Ak výpis z matriky cudzieho štátu obsahuje časové údaje podľa iného počítania času, napr. podľa juliánskeho kalendára, vykoná sa zápis zhodne s iným počítaním času. Záznam o tejto skutočnosti sa vykoná v stĺpci „záznamy a zmeny pred podpisom“ a súčasne sa uvedie, akému dátumu podľa gregoriánskeho kalendára zodpovedá časový údaj uvedený v predloženom cudzom doklade. Vo výpise z matriky sa uvádza dátum po prevode na gregoriánsky kalendár; v rubrike „poznámky“ sa uvádza dátum matričnej udalosti uvedený v predloženom doklade.

VI. ČASŤ

VÝPIS Z MATRIKY

§ 36

(1) Úradný výpis z matriky sa vydáva na predpísanom tlačive, v ktorom sa uvádza popri zákonom ustanovených údajoch8) aj zväzok, ročník, strana a poradové číslo zápisu v matrike. Miesto narodenia, miesto uzavretia manželstva a miesto úmrtia sa uvádzajú tak, ako sú zapísané v príslušnej matričnej knihe. Ak sa po zápise do matriky zmenil úradný názov obce, táto skutočnosť sa vyznačí v poznámke úradného výpisu z matriky.

(2) Úradný výpis z matriky možno vydať žiadateľovi osobne, len ak preukáže svoju totožnosť; inak sa mu zasiela do vlastných rúk.

(3) Ak sa na matričnom úrade vedie okrem matričných kníh aj evidencia niektorých údajov na elektronických nosičoch informácií, prostredníctvom ktorých sa vyhotovujú úradné výpisy, matrikár je povinný

a) pred vyhotovením úradného výpisu výpočtovou technikou porovnať údaje uvedené na elektronickom nosiči informácií s údajmi uvedenými v príslušnej matričnej knihe,

b) na elektronickom nosiči informácií viesť údaje len podľa programu schváleného ministerstvom,

c) v čase neprítomnosti zabezpečiť uloženie kaziet s nahranými údajmi o osobnom stave osôb takým spôsobom, aby nedošlo k ich odcudzeniu, poškodeniu alebo zneužitiu, nenechávať ich v počítači a ukladať ich do uzamknutej kovovej skrine.


VII. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38

Zbierka listín

(1) Listiny, ktoré slúžia výlučne ako doklad na zápis alebo na zmenu zápisu narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia, a úradné záznamy o oznámeniach urobených ústne označuje matrikár poradovým číslom zápisu, číslom strany, zväzku a ročníka matričnej knihy a ukladá ich do zbierky listín.

(2) Listiny uvedené v odseku 1 za predchádzajúci rok zasiela matrikár najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku príslušnému obvodnému úradu. Tomuto úradu matrikár bezodkladne odosiela aj všetky listiny, ktoré slúžili ako doklad na dodatočné záznamy alebo zápisy.

§ 39

Obnova matričnej knihy

(1) Obnovená matričná kniha9) sa vykladá na nahliadnutie verejnosti na matričnom úrade po dobu 15 dní; v tomto čase možno podať námietky proti nesprávnostiam v zápisoch v obnovenej matrike. O námietkach rozhoduje príslušný obvodný úrad.

(2) Po skončení konania obvodný úrad opatrí obnovenú matričnú knihu doložkou, z ktorej je zrejmé, o ktorú obnovenú matričnú knihu ide, a obdobie, z ktorého sú zápisy.

§ 40

Výmena matrík s cudzinou

(1) Ak ide o cudzinca so štátnym občianstvom štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci vo veciach občianskych a rodinných upravujúcu doručovanie úradných výpisov, matričný úrad súčasne so zápisom do matriky o jeho narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí vyhotovuje úradný výpis, ktorý doručuje na zastupiteľský úrad štátu cudzinca. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, matričný úrad doručuje úradný výpis prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(2) Ak ide o cudzinca so štátnym občianstvom štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu podľa odseku 1, matričný úrad vyhotovuje a doručuje len úradný výpis o úmrtí cudzinca krajskému úradu, ktorý vykoná jeho overenie. Krajský úrad doručuje úradný výpis Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(3) V úradnom výpise o uzavretí manželstva cudzinca alebo úmrtí cudzinca sa ako miesto narodenia a miesto trvalého pobytu, ktoré sa nachádzajú na území cudzieho štátu, uvedie obec a štát.

(4) Orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, prijíma úradné výpisy týkajúce sa štátnych občanov Slovenskej republiky z cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu podľa odseku 1, a vedie ich evidenciu.

(5) Orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, zaznamenáva údaje uvedené v úradných výpisoch podľa odseku 4 do registra obyvateľov Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.9b)

§ 41

(1) Prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára10) zabezpečuje obvodný úrad.

(2) Žiadosť o vykonanie skúšky matrikára (ďalej len „skúška”) zasiela obvodnému úradu matričný úrad. Žiadosť obsahuje označenie matričného úradu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má zložiť skúšku (ďalej len „účastník skúšky”).

(3) Obvodný úrad písomne oznámi matričnému úradu termín a miesto konania skúšky najneskôr 30 dní pred termínom skúšky.

(4) Skúška pozostáva z písomnej časti a z ústnej časti, ktoré sa konajú spravidla v jeden deň pred členmi skúšobnej komisie. Písomnú časť skúšky tvorí test a vykonanie zápisov do matričnej knihy. Ústnu časť skúšky tvoria otázky zamerané na aplikáciu právnych predpisov na úseku matrík.

(5) Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel” alebo „nevyhovel”.

(6) Účastník skúšky vyhovel v písomnej časti skúšky, ak odpovedal správne najmenej na 80 % požadovaných otázok a správne vykonal najmenej 80 % zápisov do matričnej knihy. Ak účastník skúšky nevyhovel v písomnej časti skúšky, nemôže sa zúčastniť ústnej časti skúšky. V ústnej časti skúšky účastník skúšky vyhovel, ak sa na tom uznesú najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie (ďalej len „komisia”). Ak účastník skúšky nevyhovel v ústnej časti skúšky, opakuje celú skúšku.

(7) Ak účastník skúšky na skúške nevyhovel, môže vykonať opravnú skúšku. O vykonanie opravnej skúšky môže požiadať matričný úrad do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku skúšky obvodný úrad. Opravnú skúšku možno vykonať len raz, najneskôr do troch mesiacov od oznámenia výsledku skúšky. Matričný úrad môže požiadať o vykonanie novej skúšky, ak účastník skúšky nevyhovel ani na opravnej skúške, najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa neúspešného vykonania opravnej skúšky.

(8) O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica v deň vykonania skúšky. Zápisnicu o výsledku skúšky podpisujú všetci členovia komisie.

(9) Obvodný úrad vydá účastníkovi skúšky osvedčenie o vykonaní skúšky matrikára a písomne oznámi výsledok skúšky matričnému úradu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal.

(10) Trojčlennú komisiu vymenúva prednosta obvodného úradu.

(11) Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť všetkých jej členov.

(12) Členstvo v komisii je čestné.

§ 42

Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku

(1) Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje takto:

a) matrikárkam, ktoré sú činné pri obrade uzavierania manželstva pred orgánom štátu,

1. na úpravu účesu za kalendárny rok

800 Sk,

2. na nákup šiat raz za dva kalendárne roky

2 000 Sk,

3. na nákup topánok raz za dva kalendárne roky

800 Sk,

b) matrikárom, ktorí sú činní pri obrade uzavierania manželstva pred orgánom štátu, na nákup obleku raz za dva kalendárne roky

3 000 Sk.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje matrikárkam a matrikárom v plnej výške, ak v kalendárnom roku vykonali najmenej

a) 80 % z celoročného počtu obradov v obciach do 3 000 obyvateľov,

b) 50 % z celoročného počtu obradov v obciach od 3 000 do 20 000 obyvateľov,

c) 30 % z celoročného počtu obradov v obciach do 100 000 obyvateľov,

d) 25 % z celoročného počtu obradov v obciach nad 100 000 obyvateľov.

(3) Za nižší počet obradov, ako je uvedený v odseku 2, patrí matrikárke a matrikárovi pomerná časť príspevku uvedeného v odseku 1.

(4) Príspevok sa vypláca spätne po uplynutí príslušného časového obdobia uvedeného v odseku 1.

(5) Ak sa pracovný pomer matrikárky alebo matrikára skončí pred uplynutím časového obdobia uvedeného v odseku 1, vypláca sa pomerná časť tohto príspevku najneskôr do 15 dní od skončenia pracovného pomeru.

§ 43

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Ladislav Pittner v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch.

1a) § 5 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.

1b) Napríklad čl. 5 Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 551/2004 Z. z.), čl. III Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).

1c) § 21 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.

1d) § 49 ods. 1 písm. c) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 19 ods. 3, 4 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

3) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

3a) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

4) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 36/2005 Z. z.

5) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6a) § 23 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

6b) Napríklad Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z. v znení oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 313/2002 Z. z., č. 483/2002 Z. z., č. 74/2003 Z. z., č. 148/2003 Z. z., č. 405/2003 Z. z., č. 437/2003 Z. z., č. 32/2004 Z. z., č. 295/2004 Z. z., č. 515/2004 Z. z., č. 560/2004 Z. z., č. 683/2004 Z. z., č. 138/2005 Z. z., č. 283/2005 Z. z. a č. 483/2005 Z. z.).

7) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 515/2003 Z. z.

9b) § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

10) § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 14/2006 Z. z.