Oznámenie č. 30/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o regulácii menových pozícií bánk

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-30
Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do31.12.1997
Zrušený 364/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 18.02.1994

30

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 31. januára 1994 č. 5 o regulácii menových pozícií bánk.

Opatrením sa majú limitovať prípadné straty banky vyplývajúce z otvorených menových pozícií, od rozsahu otvorenosti ktorých závisí devízové riziko.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 1. júna 1992 č. 26, ktorým sa určujú obmedzenia a podmienky pre nezabezpečené devízové pozície (registrované v čiastke 86/1992 Zb.).

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 3/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.