Oznámenie č. 292/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-292
Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpisu, t. j. 20. júna 1994, na základe článku 12 ods. 1.

Pôvodný predpis 27.10.1994

292

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júna 1994 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk.

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpisu, t. j. 20. júna 1994, na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním ďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu v kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej a ekonomicko-informatívnej oblasti, slúžiť vzájomnej informovanosti o spoločenskom a kultúrnom živote obidvoch strán,

s úmyslom prispievať aj týmto spôsobom k vzájomnému poznávaniu a lepšiemu porozumeniu medzi občanmi obidvoch štátov,

rozhodnuté realizovať ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 1. augusta 1975, Parížskej Charty pre novú Európu, Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 21. novembra 1990 a Helsinského dokumentu 92,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany sú oprávnené zriaďovať na území štátu druhej zmluvnej strany kultúrne strediská.

2. Kultúrne strediská sa budú zriaďovať v hlavných mestách obidvoch štátov a so súhlasom prijímajúcej zmluvnej strany aj v ďalších mestách tohto štátu.

3. Obidve zmluvné strany budú všestranne podporovať činnosť kultúrnych stredísk druhej zmluvnej strany.

Článok 2

1. Slovenské kultúrne strediská zriaďuje a ich činnosť riadi Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

České kultúrne strediská v Slovenskej republike zriaďuje a ich činnosť riadi Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky.

2. Slovenské kultúrne strediská sa budú nazývať „Slovenské inštitúty“ a české kultúrne strediská „České centrá“.

Článok 3

1. Kultúrne strediská sú právnické osoby.

2. Na čele strediska je riaditeľ vymenovaný tou zmluvnou stranou, ktorá stredisko zriaďuje. Riaditeľ zodpovedá za činnosť strediska.

3. Kultúrne strediská budú vykonávať svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 4

Kultúrne strediská jednej zmluvnej strany môžu na území štátu druhej zmluvnej strany nadväzovať a udržiavať priamy styk s príslušnými ústrednými a miestnymi orgánmi, s inštitúciami a s organizáciami, ako aj s jednotlivcami.

Článok 5

1. Činnosť kultúrnych stredísk je zameraná najmä na

a) šírenie informácií o kultúrnej, vzdelávacej, vedecko-technickej činnosti v zriaďujúcom štáte,

b) poskytovanie informácií o podnikateľských subjektoch, možnostiach a záujemcoch o ekonomickú spoluprácu,

c) poskytovanie informácií z oblasti cestovného ruchu,

d) organizovanie návštev, akcií v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky,

e) usporadúvanie konferencií, kolokvií a ďalších stretnutí,

f) usporadúvanie umeleckých predstavení, koncertov a výstav,

g) premietanie filmov a audiovizuálnych materiálov,

h) prijímanie pedagogických pracovníkov, vedeckých pracovníkov a predstaviteľov kultúrneho a umeleckého života a na ich účasť na akciách organizovaných strediskami,

i) zabezpečovanie chodu knižníc, čitární a audiovizuálnych stredísk, ako aj na požičiavanie kníh, novín, časopisov a iných materiálov kultúrneho, vzdelávacieho a vedecko-technického charakteru,

j) vydávanie a rozširovanie informačných bulletinov, katalógov a iných materiálov kultúrneho, vzdelávacieho a vedecko-technického charakteru,

k) organizovanie jazykových kurzov, seminárov a na poskytovanie odbornej pomoci a materiálov inštitúciám a jednotlivcom zaoberajúcim sa výučbou jazykov,

l) usporadúvanie stretnutí a ďalších podujatí pre deti a mládež.

2. Kultúrne strediská sa môžu podieľať aj na iných formách činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi tejto dohody.

Článok 6

Kultúrne strediská môžu svoju činnosť uskutočňovať aj mimo svojich vlastných priestorov.

Článok 7

Orgány zmluvných strán uvedené v článku 2 tejto dohody si budú vzájomne pomáhať pri vyhľadávaní vhodných objektov pre kultúrne strediská.

Článok 8

1. Kultúrne strediská môžu v súlade s príslušnými právnymi predpismi prijímajúceho štátu realizovať maloobchodný predaj predmetov propagujúcich kultúru národov zriaďujúceho štátu na území prijímajúceho štátu.

2. Maloobchodná činnosť v zmysle tohto článku podlieha v prijímajúcom štáte zdaneniu v súlade s jeho právnymi predpismi.

Článok 9

1. Orgány zmluvných strán uvedené v článku 2 tejto dohody vymenujú pracovníkov svojich kultúrnych stredísk. Pracovníci, ktorí sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu a majú v ňom trvalý pobyt, budú zamestnávaní v súlade s právnymi predpismi platnými v prijímajúcom štáte.

2. Riaditelia kultúrnych stredísk a ich zástupcovia, ak sú občanmi vysielajúceho štátu alebo majú v ňom trvalý pobyt, sú členmi diplomatického personálu vysielajúceho štátu.

3. Pracovníci kultúrnych stredísk, ak sú občanmi vysielajúceho štátu alebo majú v ňom trvalý pobyt, ale nemajú diplomatický štatút, a členovia ich rodín žijúci s nimi v spoločnej domácnosti majú nárok na oslobodenie od cla a daní pri dovoze ich sťahovaných zvrškov vrátane jedného motorového vozidla na osobu v lehote 12 mesiacov od prvého príchodu s podmienkou, že tieto sťahované zvršky sa neskôr nepredajú.

Článok 10

1. Dovoz zariadenia a predmetov potrebných na činnosť kultúrnych stredísk a ich spätný vývoz sú oslobodené od colných a iných dovozných a vývozných poplatkov, ako aj od daní a ďalších poplatkov. To sa netýka tovaru uvedeného v článku 8 ods. 1 tejto dohody.

2. Zdaňovanie príjmu kultúrnych stredísk a vyslaných pracovníkov sa bude riadiť daňovými zákonmi prijímajúceho štátu v súlade s ustanoveniami Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku podpísanej 23. novembra 1992 v Bratislave.

Článok 11

Otázky týkajúce sa výkladu a realizácie tejto dohody sa v prípade potreby budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 12

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu.

2. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Po jeho uplynutí sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr do 6 mesiacov pred uplynutím stanoveného obdobia platnosti.

Dané v Prahe 20. júna 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Josef Zieleniec v. r.