Nariadenie vlády č. 289/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-289
Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994 do31.03.2002
Účinnosť od 27.10.1994 do31.03.2002
Zrušený 49/2002 Z. z.
Znenie 27.10.1994

289

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. septembra 1994

o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Za národnú kultúrnu pamiatku sa vyhlasuje súbor kultúrnych pamiatok v Ružomberku s priamym vzťahom k osobnosti Andreja Hlinku.

(2) Umiestnenie a vymedzenie tejto národnej kultúrnej pamiatky je uvedené v prílohe nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 289/1994 Z. z.

UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY

Súbor kultúrnych pamiatok v Ružomberku s priamym vzťahom k osobnosti Andreja Hlinku

1. Názov: rím. kat. kostol sv. Ondreja
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Územno-technická jednotka: Ružomberok (853 801)
Parcelové číslo: 1
Súpisné číslo: 1099
2. Názov: radnica (býv. rím. kat. fara)
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Územno-technická jednotka: Ružomberok (853 801)
Parcelové číslo: 26
Súpisné číslo: 1098
3. Názov: Mauzóleum Andreja Hlinku
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Územno-technická jednotka: Ružomberok (853 801)
Parcelové číslo: 2
Súpisné číslo: -