Vyhláška č. 284/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v domovoch pre matky s deťmi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-284
Čiastka 79/1994
Platnosť od 20.10.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.11.1994 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.
Znenie 01.11.1994

284

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 4. októbra 1994

o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v domovoch pre matky s deťmi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania služieb v domovoch pre matky s deťmi (ďalej len „domov“), výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za ubytovanie a za služby s ním spojené a za iné služby.

§ 2

Rozsah a bližšie podmienky poskytovania služieb

(1) Domov poskytuje osamelým matkám s deťmi a osamelým tehotným ženám (ďalej len „matka“) ubytovanie a služby s ním spojené a iné služby.

(2) Za ubytovanie sa na účely tejto vyhlášky považuje užívanie obytnej miestnosti1) a príslušenstva.2)

(3) Za služby spojené s ubytovaním sa na účely tejto vyhlášky považujú

a) vykurovanie, dodávka elektrickej energie, plynu, teplej úžitkovej vody a pitnej vody, odvádzanie odpadových vôd a odvoz domového odpadu,

b) užívanie základného prevádzkového zariadenia a základného vybavenia miestnosti a príslušenstva.

§ 3

Základné prevádzkové zariadenie a základné vybavenie

(1) Základné prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva tvorí zariadenie na varenie, priestor na uskladnenie potravín a hygienické zariadenie.

(2) Základné vybavenie obytnej miestnosti a príslušenstva tvorí kuchynská linka so skrinkami alebo bez skriniek, lôžka, skrine, stôl a stoličky.

§ 4

Výška úhrady

(1) Úhrada za ubytovanie a za služby s ním spojené v domove (ďalej len „úhrada“) sa skladá z poplatku za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva a z poplatku za služby s užívaním spojené.

(2) Mesačná výška úhrady sa určí

a) za ubytovanie násobkom užívanej podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva a sadzby určenej za 1 m2 týchto plôch; veľkosť užívanej podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorú matka užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva sa vydelí počtom matiek, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti a príslušenstva užívajú,

b) za vykurovanie obytnej miestnosti a príslušenstva násobkom užívanej podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva a sadzby určenej za 1 m2 týchto plôch,

c) za spotrebu elektrickej energie podľa spotrebovaného množstva rozpočítaného na počet matiek ubytovaných v domove,

d) za spotrebu plynu podľa odobratého množstva prepočítaného na počet matiek ubytovaných v domove,

e) za spotrebu teplej úžitkovej vody a pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd podľa množstva odo-bratej vody prepočítaného na počet matiek ubytovaných v domove,

f) za odvoz domového odpadu prepočítaného na počet matiek ubytovaných v domove,

g) za užívanie základného prevádzkového zariadenia a základného vybavenia obytnej miestnosti a príslušenstva sadzbami určenými v § 6.

(3) Výška úhrady sa určí súčtom súm určených podľa odseku 2.

§ 5

Sadzba za podlahovú plochu

Sadzba za 1 m2 podlahovej plochy je mesačne pri

miestnosti 4,40 Sk,
príslušenstve 2,00 Sk.

§ 6

Sadzba za vykurovanie, vodu a iné služby

(1) Sadzbu za vykurovanie, teplú úžitkovú vodu a pitnú vodu určí správca domova3) po dohode s dodávateľom tepla, teplej úžitkovej vody a pitnej vody podľa osobitných predpisov.4)

(2) Sadzbu za iné služby určí správca domova po dohode s dodávateľom služieb.

§ 7

Sadzba za základné prevádzkové zariadenie a základné vybavenie

(1) Sadzba za užívanie základného prevádzkového zariadenia a základného vybavenia obytnej miestnosti a príslušenstva je mesačne pre

a) matku 40 Sk,
b) matku a dieťa 50 Sk,
c) matku a dve a viac detí 60 Sk.

(2) Sadzby za užívanie ďalšieho prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti a príslušenstva, ktoré nie sú uvedené v § 3, určí správca domova.

§ 8

Spôsob platenia úhrady

(1) Matka platí úhradu mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Úhradu za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn platí matka zálohovo a správca uskutoční vyúčtovanie úhrady polročne k zúčtovaciemu termínu príslušného roka. Úhradu za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody platí matka zálohovo a správca uskutoční vyúčtovanie úhrady po skončení vykurovacieho obdobia.

(2) Výška úhrady za obdobie kratšie ako jeden mesiac sa vypočíta podľa počtu dní pobytu matky v domove. Denná suma úhrady je tridsatina celkovej mesačnej úhrady. Po výpočte sa výška úhrady zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.

(3) Počas pobytu matky v zdravotníckom zariadení sa úhrada za užívanie základného prevádzkového zariadenia a základného vybavenia obytnej miestnosti a príslušenstva podľa § 7 znižuje na polovicu, a to za dni pobytu matky v zdravotníckom zariadení.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky zo 4. apríla 1985 č. 31/43-2262/85, ktorou sa upravuje výška a podmienky úhrady za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch pre matky s deťmi, registrovaná v čiastke 11/1985 Zb.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.


Július Brocka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 42 ods. 4 vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb.

2) § 121 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.

3) § 20 písm. a) č. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.

4) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.Vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 197/1957 Ú. v. o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody v znení vyhlášky Ministerstva miestneho hospodárstva č. 2/1958 Ú. v., vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 94/1987 Zb. a vyhlášky č. 440/1991 Zb.