Vyhláška č. 281/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-281
Čiastka 78/1994
Platnosť od 13.10.1994 do31.03.1997
Účinnosť od 13.10.1994 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.
Znenie 13.10.1994

281

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky

z 19. septembra 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 248/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Na účely tejto vyhlášky sa odôvodnenými prípadmi jednotlivo dovezeného vozidla rozumie

a) vozidlo držiteľa, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

b) sanitné vozidlo a vozidlo pre telesne postihnuté osoby, osobitne upravené na vedenie alebo na prepravu,

c) vozidlo nadobudnuté pracovníkom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky a dovezené po skončení jeho pôsobenia v zahraničí,

d) vozidlo pracovníka cudzieho zastupiteľského úradu počas jeho pôsobenia na území Slovenskej republiky.“.

2. V § 82 v poslednej vete sa na konci pripájajú slová „okrem vozidla jednotlivo dovezeného v odôvodnených prípadoch (§ 5a ods. 6)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.