Oznámenie č. 276/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stredných odborných školách Policajného zboru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-276
Čiastka 76/1994
Platnosť od 07.10.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1995. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 68/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. marca 2001 s výnimkou § 9 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 340/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. augusta 2007.

Pôvodný predpis 07.10.1994

276

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 4, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4, § 38 ods. 2 v spojení s § 54 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. po dohode s Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky

výnos z 20. septembra 1994 číslo 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje zriaďovanie, zrušovanie a názov stredných odborných škôl Policajného zboru a podmienky, priebeh a ukončenie štúdia na týchto školách.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.

Výnos bol uverejnený v čiastke 62/1994 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru.