Oznámenie č. 270/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-270

(v znení č. 221/2002 Z. z.)

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994
Účinnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmeny nót, t. j. 19. septembra 1994, na základe článku 12.

Aktuálne znenie 13.09.2001

270

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. augusta 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmeny nót, t. j. 19. septembra 1994, na základe článku 12.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Lotyšskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si naďalej rozvíjať priateľské vzťahy a vzájomnú spoluprácu,

usilujúc sa uľahčiť cestovanie občanov oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe k dohode, môžu vstupovať na účely krátkodobého pobytu, ktorý neslúži zárobkovej činnosti, na územie štátu druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiavať najdlhšie 90 (deväťdesiat) dní počas šiestich mesiacov bez víza.

Článok 2

Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiavať za účelom dlhodobého alebo trvalého pobytu alebo zárobkovej činnosti v súlade s jej platným zákonodarstvom.

Článok 3

1. Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu a sú pracovníkmi diplomatickej misie, konzulárneho úradu, predstavitelia alebo pracovníci medzinárodnej organizácie, ktorá sídli na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiavať bez víza počas výkonu svojej funkcie.

2. Počas výkonu funkcie týchto osôb sa ustanovenie tohto článku vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov, ak s nimi žijú v spoločnej domácnosti a ak sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu.

Článok 4

Občania štátu jednej zmluvnej strany vstupujú na územie štátu druhej zmluvnej strany na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný styk.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať diplomatickou cestou najneskôr 30 dní pred zavedením zmien v podmienkach vstupu, pobytu a vycestovania z ich územia.

Článok 6

Občania štátu jednej zmluvnej strany sú povinní pri pobyte na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať jeho platné právne predpisy.

Článok 7

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práva oboch zmluvných strán odmietnuť vstup alebo pobyt na území svojho štátu občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí boli označení za nežiaducich, ktorí môžu ohroziť bezpečnosť štátu alebo spoločenský poriadok alebo ktorí nemajú dostatok prostriedkov na zabezpečenie svojho pobytu v danom štáte.

Článok 8

Zmluvné strany sa zaväzujú prijímať na územie svojho štátu svojich štátnych občanov bez ďalších formalít.

Článok 9

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí stratili cestovný doklad na území štátu druhej zmluvnej strany, vycestujú zo štátu pobytu na náhradný cestovný doklad vydaný diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom svojho štátu.

Článok 10

1. Každá zmluvná strana môže pozastaviť vykonávanie tejto dohody ako celku alebo jej časti z dôvodov ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo z iných závažných dôvodov. Tento článok sa netýka ustanovení článku 8 tejto dohody.

2. Pozastavenie alebo obnovenie účinnosti tejto dohody sa neodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 11

1. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody najneskôr 30 dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

2. V prípade zmeny platných alebo zavedenia nových druhov cestovných dokladov si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenia ich nové vzory spolu s údajmi o ich použiteľnosti najneskôr 30 dní pred ich zmenou alebo zavedením.

Článok 12

Táto dohoda nadobudne platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmeny nót, ktorými si zmluvné strany vzájomne oznámia, že sa podľa vnútroštátneho právneho poriadku splnili požiadavky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 13

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať písomne diplomatickou cestou; v takom prípade dohoda stráca platnosť uplynutím 90 dní odo dňa prijatia výpovede druhou zmluvnou stranou.

Dané v Bratislave 17. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a lotyšskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Lotyšskej republiky:

Valdis Krastinš v. r.

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky
o zrušení vízovej povinnosti

Platnými cestovnými dokladmi v zmysle tejto dohody sú

1. pre občanov Slovenskej republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) námornícka knižka,

e) cestovný preukaz;

2. pre občanov Lotyšskej republiky

a) diplomatický pas,

b) občiansky pas,

c) dočasný cestovný doklad.