Vyhláška č. 267/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnú č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-267
Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994 do31.03.1997
Účinnosť od 01.11.1994 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.
Znenie 01.11.1994

267

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. septembra 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. a § 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 619/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 113/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 6 znie:

(6) Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odseku 2 neplatia pre vodičov vozidiel ozbrojených síl a ozbrojených zborov.“.

2. V § 34 ods. 1 a 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu12a) znejú:

(1) Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom

a) v dňoch pracovného pokoja12a) v čase od 0.00 do 22.00 hodiny,

b) v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

(2) Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 15.00 do 21.00 hodiny zakázaná jazda zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm

a) v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja,

b) v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň.

12a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.“.

3. I. diel I. časť bod 4 prílohy sa dopĺňa vyobrazením a názvom dopravných značiek č. D 51a a D 51b podľa prílohy tejto vyhlášky.

4. II. diel I. časť článok 4 prílohy sa dopĺňa odsekom 28, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu22) znie:

(28) K značkám č. D 51a a č. D 51b:

Značky „Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny“ (č. D 51a) a „Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny“ (č. D 51b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.22)

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.


Ladislav Pittner v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 267/1994 Z. z.

Obrázok 01

D 51a

Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny

Obrázok 02

D 51b

Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny