Oznámenie č. 262/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa pre banky ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-262
Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994 do20.12.1994
Zrušený 346/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 24.09.1994

262

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 31. augusta 1994 č. 65/411/1994, ktorým sa pre banky ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 10. decembra 1990 č. V/2-29 490/1990, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a smernice k nej pre peňažné ústavy (uverejnené ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií) v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28 110/1992 (registrovaného v čiastke 112/1992 Zb.) a opatrenie Federálneho ministerstva financií z 9. apríla 1990 č. V/2-29 480/1990, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a smernice k ich zostavovaniu pre peňažné ústavy (uverejnené ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií) v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28 110/1992 (registrovaného v čiastke 112/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 287/1993 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 65/102/1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 57/1994 Z. z.).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.