Oznámenie č. 259/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-259
Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994
Pôvodný predpis 24.09.1994

259

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje ukončenie platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej 31. mája 1974 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1975 Zb.).

Platnosť uvedenej zmluvy sa ukončila v súlade s článkom 54 písm. b) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z 23. mája 1969 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb.). S ukončením platnosti zmluvy vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky 30. júna 1994 uznesením č. 511.