Zákon č. 256/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-256

(v znení č. r1/c6/1995 Z. z.)

Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994 do30.06.2000
Účinnosť od 01.10.1994 do30.06.2000
Zrušený 95/2000 Z. z.
Znenie 01.10.1994

256

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a z textu sa vypúšťajú písmená a) a b) a vkladá sa nové písmeno a), ktoré znie:

a) Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b). Za odsek 1 sa pripája nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Na vykonávanie činností súvisiacich s dozorom nad bezpečnosťou vyhradených technických zariadení sa zriaďuje Technická inšpekcia ako príspevková organizácia1).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) § 28 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.

2. § 2 znie:

㤠2

Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky

a) riadi činnosť inšpektorátov bezpečnosti práce a činnosť Technickej inšpekcie,

b) určuje sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce,

c) určuje technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené,

d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam inšpektorátov bezpečnosti práce,

e) vykonáva štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce, bezpečnosťou technických zariadení a ustanovenými pracovnými podmienkami v jadrovej energetike,

f) určuje spôsob evidencie a registrácie pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení,

g) vydáva a odoberá oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám vykonávajúcim poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok,

h) vydáva a odoberá oprávnenia právnickým osobám, ktoré vydávajú certifikáty týkajúce sa bezpečnosti technických zariadení,

i) zabezpečuje výskum a vzdelávanie na úseku bezpečnosti práce a technických zariadení.“.

3. V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „národnej obrany,“ a slová „,a na vybraté objekty Ministerstva vnútra“.

4. § 3 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:

c) na vybraté objekty Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a civilnej ochrany, objekty Armády Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.“.

5. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

6. V § 4 sa vypúšťajú písmená b), d), e), f), g) a i). Doterajšie písmená c) a h) sa označujú ako písmená b) a c), za ktoré sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:

d) vydávajú oprávnenia a osvedčenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach a v prípade zistenia porušenia predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení tieto oprávnenia a osvedčenia odoberajú.“.

7. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Inšpektoráty bezpečnosti práce sú podriadené Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky. Na ich čele sú riaditelia, ktorých vymenúva a odvoláva predseda Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky.“.

8. § 5 sa vypúšťa.

9. Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Technická inšpekcia

(1) Technická inšpekcia

a) podáva odborné a záväzné stanoviská k tomu, či sú pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe a revízii vyhradených technických zariadení splnené požiadavky bezpečnosti technických zariadení,

b) vykonáva prehliadky a riadi a vyhodnocuje skúšky vyhradených technických zariadení,

c) preveruje odbornú spôsobilosť právnických osôb a fyzických osôb na výrobu, montáž, opravy, údržbu a revízie vyhradených technických zariadení,

d) preveruje odbornú spôsobilosť fyzických osôb na skúšky, revízie, opravy alebo obsluhu vyhradených technických zariadení,

e) osvedčuje, či technické zariadenia a materiály a dokumentácia stavieb, technických zariadení, technológií, prototypov strojov a zariadení spĺňajú požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

(2) Technická inšpekcia je podriadená Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky. Na jej čele stojí riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky.

(3) Technická inšpekcia vykonáva činnosti podľa odseku 1 za odplatu podľa osobitných predpisov.2)

(4) Na činnosť Technickej inšpekcie sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.3)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2) a 3) znejú:

2) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

10. Nadpis nad § 7 sa vypúšťa a § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Záverečné ustanovenia

(1) Orgány štátneho odborného dozoru spolupracujú s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s miestnymi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, s družstevnými organizáciami a s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov; informujú ich o plnení úloh vnútroštátnej politiky a opatreniach na skvalitnenie jej uplatňovania a o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy a územnej samosprávy a družstevné orgány sú povinné poskytovať orgánom štátneho odborného dozoru na požiadanie podklady a informácie potrebné na výkon tohto dozoru.

(3) Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi

a) rozsah a bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovných podmienok,

b) rozsah a bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane určenia, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené,

c) požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení,

d) spôsob evidencie a registrácie pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení,

e) sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce.“.


Čl. II

Tam, kde sa v zákone č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce používa slovné spojenie „bezpečnosť práce a technických zariadení“, rozumie sa tým „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.