Oznámenie č. 25/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva jednotné triedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí a jednotný spôsob evidencie o ich plnení (rozpočtová skladba)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-25
Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do17.01.1996
Zrušený 15/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 18.02.1994

25

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

výnos z 1. novembra 1993 č. 41/494/1993, ktorým sa vydáva jednotné triedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí a jednotný spôsob evidencie o ich plnení (rozpočtová skladba).

Výnos upravuje zatriedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí podľa organizačného a odvetvového členenia a ekonomických druhov príjmov a výdavkov.

Výnos je záväzný pre štátny rozpočet, pre rozpočty ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych orgánov a právnických osôb, ktoré majú na účely tohto výnosu postavenie ústredných orgánov, pre rozpočty štátnych účelových fondov, rozpočty obcí a rozpočty rozpočtových organizácií štátu a obcí.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Federálneho ministerstva financií zo 4. júla 1985 č. FMF II/11770/1985, ktorým sa vydáva Rozpočtová skladba (klasifikácia príjmov a výdavkov štátnych rozpočtov a rozpočtov národných výborov) platná od roku 1986 (registrovaný v čiastke 26/1985 Zb.) v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1/329/1992, ktorým sa mení a doplňuje rozpočtová skladba, uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1992.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1993 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.