Zákon č. 248/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-248

(v znení č. 300/2005 Z. z.)

Čiastka 71/1994
Platnosť od 17.09.1994
Účinnosť od 01.01.2006
Aktuálne znenie 01.01.2006

248

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa mení takto:

§ 50 vrátane nadpisu znie:

㤠50

Priestupky proti majetku

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, ak škoda neprevyšuje dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.“.


Čl. V

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 464/1991 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.