Zákon č. 246/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-246
Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.
Znenie 13.09.1994

246

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 4 znie:

(4) Zaknihovanými cennými papiermi môžu byť cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. a) až g) a m).“.

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

3. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú, ak z nich alebo z osobitných zákonov alebo z povahy nevyplýva niečo iné, na všetky druhy cenných papierov.“.

4. V § 9 ods. 1 znie:

(1) O premene listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier a naopak (ďalej len „podoba cenného papiera“) rozhoduje emitent, ktorý je povinný toto rozhodnutie bez zbytočného odkladu oznámiť stredisku, zverejniť v Obchodnom vestníku a uverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.“.

5. § 11 znie:

㤠11

(1) Stredisko je povinné do 30 dní odo dňa, keď dostane od emitenta oznámenie o premene podoby cenného papiera podľa § 9 ods. 1, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra podľa § 63 ods. 1 písm. c), a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa premieňa. Od okamihu splnenia tejto povinnosti stredisko nesmie vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa premieňa.

(2) Stredisko zruší registráciu cenného papiera podľa odseku 1 ku dňu, ktorý mu ako deň premeny podoby tohto cenného papiera emitent označí, najskôr však ku dňu splnenia povinnosti podľa odseku 1.

(3) Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa zrušenia registrácie podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu emitent tento cenný papier odovzdal v listinnej podobe.

(4) S cenným papierom, ktorého podoba bola premenená podľa odsekov 1 a 2, nemožno verejne obchodovať, pokiaľ emitent Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nedoručí vzorový výtlačok listinného cenného papiera spolu s označením tlačiarne, ktorá cenný papier vytlačí, alebo tak urobí, ale ministerstvo rozhodne, že emitentom doručený vzorový výtlačok listinného cenného papiera nezodpovedá požiadavkám, ktoré naň treba klásť v zmysle § 76 ods. 2.

(5) Ak emitent nedostane do 30 dní od doručenia vzorového výtlačku podľa odseku 4 rozhodnutie ministerstva, platí, že vzorový výtlačok listinného cenného papiera zodpovedá požiadavkám, ktoré naň treba klásť v zmysle § 76 ods. 2.

(6) Ak emitent doručí vzorový výtlačok podľa odseku 4 v lehote kratšej ako 30 dní pred dňom premeny podoby cenného papiera podľa odseku 2, účinky podľa odseku 5 nenastanú skôr ako 30 dní po tomto dni.“.

6. V § 14 ods. 1 znie:

(1) Vznik práv a povinností zo zmluvy o kúpe cenných papierov možno viazať na odkladaciu podmienku prejavu vôle jednej zo strán, že na uzavretej zmluve trvá (ďalej len „právo opcie“), alebo na uplynutie dojednanej doby začínajúcej plynúť dňom uzavretia zmluvy.“.

7. V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

8. V § 14 sa vypúšťa odsek 5.

9. V § 50 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová „(ďalej len „organizátor mimoburzového trhu“).“.

10. V § 50 ods. 2 znie:

(2) Povolenie podľa odseku 1 písm. b) udeľuje na žiadosť ministerstvo.“.

11. V § 50 ods. 4 druhá veta znie: „Schválený trhový poriadok je súčasťou povolenia podľa odseku 2.“.

12. V § 51 ods. 1 prvá veta znie: „O povolení podľa § 50 ods. 2 rozhodne ministerstvo do 60 dní od doručenia žiadosti, a to na základe posúdenia žiadosti, návrhu trhového poriadku a s prihliadnutím na potreby finančného trhu.“.

13. V § 51 ods. 2 znie:

(2) Pre odňatie povolenia udeleného podľa § 50 ods. 2 platia primerane ustanovenia § 48.“.

14. V § 50 ods. 4 a § 52 až 54 sa slová „verejného trhu“ nahrádzajú slovami „mimoburzového trhu“ a slová „na verejnom trhu“ slovami „na mimoburzovom trhu.“.

15. § 79a sa vypúšťa.

16. V § 92 sa vypúšťa odsek 4.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.