Zákon č. 244/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-244
Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994
Účinnosť od 13.09.1994
Aktuálne znenie 13.09.1994

244

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 2 písm. d) znie:

d) na prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia,“.

2. V § 29 ods. 1 písm. i) znie:

i) prevádza privatizovaný majetok na účely zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v.r.

Jozef Moravčík v. r.